DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6 

I. Określenie stanowiska urzędniczego

       Starszy inspektor lub specjalista do spraw BHP.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne
 1. Jest obywatelem polskim.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiada wykształcenie: studia wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie BHP.
 6. Posiada aktualne szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby BHP.
 7. Posiada znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP.
 1. Dodatkowe:
 1. Skuteczna komunikacja, umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji oraz łagodzenia konfliktów.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Biegła obsługa komputera.
 4. Posiada cechy osobowościowe: zdyscyplinowanie, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, samodzielność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, kreatywność, uczynność, życzliwość, kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, sumienność, elastyczność rozumienia jako zdolność przystosowania do zmieniających się warunków działania, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, dynamika działania, umiejętność szybkiego logicznego i analitycznego myślenia oraz zachowania porządku w prowadzonej dokumentacji i na stanowisku pracy.

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
 6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
 8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 9. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 11. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach.
 19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
 21. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

IV. Informacja o warunkach pracy.

 1. Praca administracyjno – biurowa.
 2. Obsługa urządzeń biurowych.
 3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy.
 4. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie raz w miesiącu.
 5. Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa zgodnie z zasadami określonymi art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ).
 6. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i jest określony w art. 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających: wykształcenie, staż pracy, w tym administracji samorządowej lub rządowej, nabyte kompetencje.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do naboru.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem. (stanowi załącznik do ogłoszenia – POBIERZ)

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie”, osobiście w siedzibie Zespołu Szkół w Wołczynie – budynek A, sekretariat – biuro nr 26 lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres Zespół Szkół w Wołczynie ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn, w terminie do 23 września 2020 r. (w przypadku wysłania poczta liczy się data wpływu przesyłki do Zespołu Szkół w Wołczynie).
 2. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół w Wołczynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły – http://zs.wolczyn.pl/sp oraz http://zs.wolczyn.pl/lo oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół w Wołczynie – budynek A.

Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn oraz na stronie internetowej Szkoły – http://zs.wolczyn.pl/sp oraz http://zs.wolczyn.pl/lo

VII. Uwagi

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.       
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie naboru.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z konkursem na pracownika niepedagogicznego w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn

 1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Zespół Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn, w imieniu którego działa Dyrektor
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:
  1. telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1,
  2. lub na adres poczty elektronicznej: iod@huczynski.pl
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury naboru -konkursu na stanowisko referenta ds. kadr w Zespole Szkół w Wołczynie oraz ew. nawiązania stosunku pracy, tj. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w związku z aplikowaniem w procedurze konkursowej (podstawy prawne: art.6 ust.1 lit. b i c RODO, art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 11 – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych kandydata:
  1. dane podstawowe: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  2. dane dot. wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  3. dane biometryczne (zdjęcie) oraz dane dotyczące zainteresowań – jeśli zostaną ujawnione przez kandydata w dostarczonych dokumentach – będą przetwarzane na podstawie zgody osoby na takie działanie, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby fizycznej).
  4. dane szczególnych kategorii – informacje z rejestrów karnych i dane dotyczące innych ukarań w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora.
 5. Dane osobowe kandydata nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów publicznych uprawnionych prawem do uzyskania takich danych.
 6. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane pozyskane w celu przeprowadzenia procedury naboru na pracownika oświatowego w jednostce będą przechowywane przez okres trwania procedury, a ich usunięcie nastąpi po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników naboru, z wyjątkiem danych kandydata przewidzianego do zatrudnienia.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługuje
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem.
 9.  Podanie przez kandydata danych, o których mowa w p. 4 a), b) i d) jest wymogiem ustawowym wynikającym ze wskazanych powyżej aktów prawnych. Jeżeli kandydat nie poda danych możemy odmówić zawarcia stosunku pracy. Niepodanie danych zawartych w p. 4 c) nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych.