GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY:

 • świetlica w budynku A:    6:45 – 14:45
 • świetlica w budynku C:    6:45 –  8:55, 12:45 – 15:45


ŚWIETLICA OFERUJE NASZYM UCZNIOM:

 • Możliwość przygotowywania się do zajęć, sprawdzianów
 • Korzystanie z materiałów ćwiczeniowych pomagających przygotować się do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty – testy, arkusze egzaminacyjne, informatory
 • Projekcje filmów tematycznych z biologii, geografii, chemii, fizyki jako utrwalanie poznanego materiału
 • Projekcje filmów z własnej filmoteki
 • Wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego do autoprezentacji
 • Możliwość wykorzystywania pomieszczeń świetlicy do przygotowywania uroczystości szkolnych i spotkań klasowych
 • Spędzanie wolnego czasu przed i po zajęciach
 • Korzystanie z komputerów i  internetu
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów
 • Organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych z wykorzystaniem bazy multimedialnej


Stołówka Zespołu Szkół oferuje uczniom
korzystanie z obiadów – obiad jednodaniowy kosztuje 2,50 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia: telefonicznie (nr 77 407 21 80), poprzez dziennik elektroniczny. Rodzic zgłasza w pierwszym dniu do godziny 8:00 nieobecność swojego dziecka.
Obiady wydawane są na trzech długich przerwach o godz. 11:30 – dla klas 1-4  oraz 12:30 i 13:30 – dla klas 5-8 + LO. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod w/w numer.

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” można również ubiegać się o obiady refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS -u oraz kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy
mgr Elżbieta Głuszko – Poterałowicz

Facebook
YouTube
Instagram