GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC ZESPOŁU SZKÓŁ:

 • świetlica w budynku A:    6:45 – 14:45
 • świetlica w budynku C:    6:45 – 15:45


ŚWIETLICE OFERUJĄ NASZYM UCZNIOM:

 • możliwość przygotowywania się do zajęć, sprawdzianów,
 • korzystanie z materiałów ćwiczeniowych pomagających przygotować się do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty – testy, arkusze egzaminacyjne, informatory,
 • projekcje filmów tematycznych z biologii, geografii, chemii, fizyki jako utrwalanie poznanego materiału,
 • projekcje filmów z własnej filmoteki,
 • wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego do autoprezentacji,
 • możliwość wykorzystywania pomieszczeń świetlicy do przygotowywania uroczystości szkolnych i spotkań klasowych,
 • spędzanie wolnego czasu przed i po zajęciach,
 • korzystanie z komputerów i  internetu,
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów,
 • organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych z wykorzystaniem bazy multimedialnej,


STOŁÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

korzystanie z obiadów – obiad jednodaniowy – kosztuje 2,00 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia: telefonicznie (nr 77 407 21 80), poprzez dziennik elektroniczny. Rodzic zgłasza w pierwszym dniu do godziny 8:00 nieobecność swojego dziecka.
Obiady wydawane są na trzech długich przerwach o godz. 11:25 – dla klas 1-4  oraz 12:25 i 13:25 – dla klas 5-8 + LO. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod w/w numer.

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” można również ubiegać się o obiady refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS -u oraz kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy:
Elżbieta Głuszko – Poterałowicz

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content