ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ, 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE 

ART. 30 B USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE. 

 

 • Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącemu informację o sposobie i trybie realizacji zadań zespołu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania: 

W obszarze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie 

 • Dyrekcja zespołu koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny wysyłają dyrekcji raz w tygodniu raporty zawierające krótką informację na temat działań podjętych w ramach zdalnego nauczania. 
 • Zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas odbywa się według tygodniowego planu zajęć z uwzględnieniem możliwości ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć. 
 • Monitorowanie postępów uczniów, wystawianie ocen bieżących i informowanie o nich uczniów oraz ich rodziców odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp (§ 2 pkt 3 rozporządzenia MEN). 
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, odbywają się zgodnie z zapisami w statucie szkoły droga elektroniczną.  
 • Dokumentowanie realizacji zdalnego nauczania odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego. 
 • Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny.  
 • Dyrektor dokonuje modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania po uzgodnieniu z nauczycielami. 
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności  
 • z wykorzystaniem:  
  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl 
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  
  • innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela; 
 • w formie realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy ucznia; 
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 
 • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną.  

W obszarze Liceum Ogólnokształcącego 

 • Dyrekcja zespołu koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny wysyłają dyrekcji raz w tygodniu raporty zawierające krótką informację na temat działań podjętych w ramach zdalnego nauczania. 
 • Zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas odbywa się według tygodniowego planu zajęć z uwzględnieniem możliwości ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć. 
 • Monitorowanie postępów uczniów, wystawianie ocen bieżących i informowanie o nich uczniów oraz ich rodziców odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp (§ 2 pkt 3 rozporządzenia MEN). 
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, odbywają się zgodnie z zapisami w statucie szkoły drogą elektroniczną. 
 • Dokumentowanie realizacji zdalnego nauczania odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego. 
 • Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny.  
 • Dyrektor dokonuje modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania po uzgodnieniu z nauczycielami. 
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:  
 • z wykorzystaniem: 
  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,  
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
  • innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia; 
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 
 • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie  

mgr Ewa Włos 

Facebook
YouTube
Instagram