Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 811)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:
  2. Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych.
  3. Zasady udostępniania materiałów ćwiczeniowych.
  4. Obowiązki ucznia wynikające z korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
  5. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Wołczynie, zwanej dalej szkołą.
  6. Podręczniki oraz materiały edukacyjne pochodzące z dotacji celowej są własnością organu prowadzącego szkołę.
  7. Podręczniki, materiały edukacyjne są wpisywane do księgi inwentarzowej zgodnie z zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych.
  8. Biblioteka szkolna nieodpłatnie:
  9. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
  10. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
  11. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 2. Udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wołczynie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.
  2. Udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeprowadzane jest zgodnie z procedurami.
  3. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres trwania roku szkolnego, termin ich zwrotu mija najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. Biblioteka
   w uzasadnionych sytuacjach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
  4. Udostępnianie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września. Termin ten może ulec zmianie.
  5. Podręczniki i materiały edukacyjne pochodzące z dotacji celowej winny być użytkowane przez okres trzech lat.
 3. Procedura udostępniania i zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych
  1. Procedury przekazania i zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych:
  2. uczniowie danej klasy przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym
   z wychowawcą lub innym nauczycielem w ustalonym przez nauczycieli biblioteki terminie,
  3. wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych są rejestrowane na koncie czytelnika,
  4. uczniowie, którzy są nieobecni w szkole w dniu odbioru lub zwrotu podręczników
   i materiałów edukacyjnych, zobowiązani są do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej,
  5. wychowawca klasy ma obowiązek zapoznania uczniów z Regulaminem i dopilnowania, aby wszyscy uczniowie zwrócili podręczniki i materiały edukacyjne w terminie oraz w dobrym stanie technicznym.
  6. Procedury przekazania materiałów ćwiczeniowych:
  7. uczniowie danej klasy przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym w celu odebrania kompletu materiałów ćwiczeniowych,
  8. uczniowie klas I-III nie otrzymują jednorazowo całego kompletu materiałów ćwiczeniowych lecz kolejne zeszyty ćwiczeń są wydawane sukcesywnie w miarę realizacji treści programowych przez nauczyciela.
  9. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany potwierdzić odbiór podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na pierwszym spotkaniu wychowawców z rodzicami, najpóźniej do końca września danego roku szkolnego, a uczeń na najbliższej godzinie wychowawczej (zał. nr 1 Regulaminu).
  10. Potwierdzenie zapoznania się ucznia z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz potwierdzenie odbioru kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) (zał. nr 1) przechowuje wychowawca klasy.
 4. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem i korzystaniem z podręczników lub materiałów edukacyjnych
  1. Przez cały okres użytkowania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń jest zobowiązany dbać o ich stan. Do jego obowiązków należy: oprawa podręcznika lub materiału edukacyjnego, dokonywanie drobnych napraw (np. podklejenie), zachowanie czystości. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych długopisem, piórem itp. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak uczeń przed zwrotem musi usunąć wszystkie wpisy i podkreślenia nim wykonane.
  2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się trwałe uszkodzenie spowodowane przez zaniedbanie użytkownika, tj. poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie porysowanie, popisanie, wyrwanie kartek, zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
  3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców lub opiekunów prawnych wpłaty na konto bankowe Szkoły kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  4. Dołączone do podręcznika lub materiału edukacyjnego dodatki, jak: płyty CD/DVD, plansze, mapy stanowią integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego. Zagubienie ich lub uszkodzenie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  5. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
 5. Zmiana szkoły przez ucznia
  1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma punkt 4 ust. 3, 4 i 5.
  2. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z innej szkoły do Szkoły Podstawowej w Wołczynie w trakcie trwania roku szkolnego, korzysta on z dodatkowego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
  3. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi ze Szkoły Podstawowej w Wołczynie do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których dotychczas korzystał, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
  2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
  3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
Facebook
YouTube