REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [ »[Otwórz] ]
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych [ »[Otwórz] ]
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 • 17 maja – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami z wyjątkiem: szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych (w tych placówkach wnioski przyjmowane będą w dniach 17-31 maja 2021 r. do godz. 15.00)
 • 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. – dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • 23 lipca – 30 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej
 • 2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r. odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych, predyspozycji językowych lub próby sprawności fizycznej.

Wyniki tych sprawdzianów powinny zostać podane przez szkoły do 17 czerwca 2021 r.

 

Do Szkoły Branżowej I stopnia i większości kierunków technikum potrzebne jest zaświadczenie lekarskie

Należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o przyjęcie do SB I stopnia oraz większości techników, potwierdzając wolę nauki w danej szkole oprócz przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, należy również przedłożyć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją nauki w danej szkole.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH    kliknij tutaj ← aby pobrać całość

 

Pin It on Pinterest