I. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Działalność biblioteki sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, ich wrażliwości społecznej oraz efektywnemu spędzaniu czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. W bibliotece odbywają się lekcje, konkursy oraz realizowane są zadania statutowe nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
 3. Każdy Czytelnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki szkolnej.
 4. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

II. Organizacja pracy biblioteki i warunki lokalowe

1. Lokal biblioteki

Pomieszczenia biblioteczne znajdują się w budynku A (klasy 5-8 i liceum) oraz w budynku B (klasy 1-4) Zespołu Szkół w Wołczynie. Lokal biblioteki w budynku A znajduje się na pierwszym piętrze. W jego skład wchodzą trzy pomieszczenia:

 • wypożyczalnia z magazynem zbiorów,
 • czytelnia,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

Lokal biblioteki w budynku B usytuowany jest na parterze i składa się z dwóch pomieszczeń:

 • wypożyczalni z wyznaczonym miejscem na ICIM
 • czytelni z częścią magazynową.

2. Czas pracy biblioteki

Biblioteka czynna jest zgodnie z planem pracy szkoły. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy na dany rok szkolny zatwierdza Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego.

3. Zbiory biblioteki szkolnej:

 • literatura dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem lektur szkolnych,
 • literatura piękna dla dorosłych czytelników,
 • książki naukowe i popularnonaukowe,
 • podręczniki i materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli,
 • książki z zakresu dydaktyki oraz pedagogiki dla nauczycieli oraz rodziców,
 • zbiory specjalne: dokumenty audiowizualne, multimedialne, programy komputerowe
 • czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli
 • dokumenty i wydawnictwa o regionie
 • dokumenty i wydawnictwa poświęcone patronowi szkoły

4. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych.

5. Na początku roku szkolnego przedstawiany jest Plan Pracy Biblioteki Szkolnej na bieżący rok szkolny.

6. Praca nauczycieli bibliotekarzy dokumentowana jest w dzienniku elektronicznym. Wydruki sporządzane są pod koniec roku szkolnego.

7. Kontrola zbiorów bibliotecznych odbywa się za pomocą skontrum, którego termin i skład komisji wyznacza dyrektor szkoły.

III. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM

1. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy czytelnicy biblioteki – uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do półek.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do końca maja.
 3. Umożliwia się wypożyczenie książek i innych zbiorów bibliotecznych na okres wakacji szkolnych pracownikom szkoły oraz uczniom, którzy będą kontynuować naukę w Zespole Szkół w Wołczynie i zwrócili lub prolongowali wcześniej wypożyczone książki (i/lub inne materiały).
 4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć pozycji (książki, płyty CD, DVD) na okres 1 miesiąca. Po upływie terminu wypożyczenia, należy niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może otrzymać prolongatę.
 5. Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 6. Do 10 czerwca każdego roku szkolnego należy oddać wszystkie wypożyczone dokumenty.
 7. Udostępnianie podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom w ramach dotacji celowej odbywa się na początku roku szkolnego, według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły. Zasady udostępniania określone są w Regulaminie korzystania z darmowych podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 8. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika wypożyczający zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały.
 9. Uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz zmieniającym szkołę, po rozliczeniu się z biblioteką nauczyciele bibliotekarze podpisują karty obiegowe.
 10. Uczniowie kończący naukę w liceum rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły. Do zakończenia egzaminów maturalnych abiturienci Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni.
 11. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł lub inny, wskazany przez nauczyciela bibliotekarza. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego szkoła może zażądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu zakupienia podręcznika.
 12. Zauważone przez czytelnika uszkodzenia, zniszczenia w wypożyczonych materiałach powinny być zgłoszone nauczycielom bibliotekarzom.

2. Prawa i warunki korzystania z czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy biblioteki – uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. W zasobach czytelni znajdują wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki), monografie, czasopisma.
 3. Korzystanie ze zbiorów czytelni odbywa się na miejscu. W wyjątkowych sytuacjach, jak przygotowanie się ucznia do konkursu czy olimpiady przedmiotowej, istnieje możliwość udostępnienia materiałów z czytelni do domu na okres 1 tygodnia.
 4. Czytelnia jest nieczynna w czasie odbywających się w niej zajęć dydaktycznych. Za ład w czytelni odpowiada nauczyciel prowadzący w niej lekcje.
 5. Potrzebę skorzystania z księgozbioru czytelni czytelnik zgłasza nauczycielowi. Nauczyciel bibliotekarz wyszukuje i podaje czytelnikowi książkę lub czasopismo. Po skorzystaniu ze zbiorów czytelni należy ten fakt zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Do czytelni nie można wnosić napojów ani innych artykułów spożywczych.
 7. Okrycia wierzchnie pozostawia się w szatni. Torby, plecaki należy odłożyć w wyznaczonym miejscu w czytelni.
 8. W czytelni nie należy prowadzić głośnych rozmów. Podczas korzystania z urządzeń emitujących dźwięk należy korzystać ze słuchawek.

3. Prawa i warunki korzystania ze stanowisk komputerowych – ICIM

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (dalej: ICIM) korzystać mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem ICIM.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania prac do nauki własnej, dla potrzeb szkolnych i naukowych.
 4. Z ICIM można korzystać tylko w ustalonych godzinach.
 5. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 6. Nauczyciel bibliotekarz pomaga w korzystaniu z komputera uczniom klas I – III.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut; duża liczba oczekujących może spowodować ograniczenie czasu pracy do 30 minut.
 8. Uczeń nie może zarezerwować stanowiska komputerowego.
 9. W czasie lekcji zajęcia w ICIM może mieć tylko jedna klasa.
 10. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczycieli pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
 11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w ICIM należy zachować ciszę.
 12. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.
 13. Uczniowie korzystają z programów wyłącznie na miejscu.
 14. Nauczyciele mogą wypożyczać programy do pracowni komputerowej.
 15. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza uczniowie mogą korzystać z internetowych gier i zabaw edukacyjnych.
 16. Uczniowie nie mogą korzystać z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.
 17. Zabrania się instalowania własnych programów.
 18. Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików, które są niezgodne z prawem oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne.
 19. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych
 20. Użytkownik zamierzający skorzystać z nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi. Są one dopuszczane do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 21. Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Dozwolone jest tylko kopiowanie,  drukowanie i skanowanie materiałów edukacyjnych i bibliotecznych.
 22. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.
 23. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie
 24. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki i torby w wyznaczonym miejscu.
 25. Do ICIM nie można wnosić napojów ani innych artykułów spożywczych.
 26. Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarek.
 27. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania ICIM.
 28. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, nauczyciel biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Facebook
YouTube