Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.( Dz. U. z 2016 r., poz.59)
 • Zarządzenie nr 1120/2024 Burmistrza Wołczyna z dnia 31 stycznia 2024 r.
 • Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r.
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Zapisy dzieci do szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole.
 2. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 3. Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na stronie internetowej szkoły.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
 6. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

§ 2

Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane jest dziecko, które w roku kalendarzowym w którym rozpoczyna naukę kończy 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które:
  • w roku kalendarzowym w którym rozpoczyna naukę kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
  • było odroczone od spełniania obowiązku szkolnego w poprzednim roku szkolnym.

§ 3

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowane są:
  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1).
  • na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku – załącznik nr 2).
 2. Zgłoszenie lub wniosek pobiera się bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
 3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek z załączoną dokumentacją składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły w sekretariacie.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne

Komisja rekrutacyjna:

 1. Przegląda wnioski i załączone do nich dokumenty pod względem formalnym (wnioski złożone po terminie, niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane).
 2. Analizuje zakwalifikowane wnioski oraz dokumenty i przyznaje odpowiednio punkty za poszczególne niżej wymienione kryteria.
  • zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej obojga rodziców/opiekunów prawnych w miejscowości siedziby szkoły (6 pkt).
  • samotne wychowywanie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego (6 pkt);
  • zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej jednego z rodziców albo opiekunów prawnych w miejscowości, w której jest siedziba szkoły (3 pkt).
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne, uczęszcza do danej szkoły i będzie tam uczęszczać w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór ( 2 pkt za każde rodzeństwo)
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne zamierza uczęszczać do szkoły w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór (1 pkt za każde rodzeństwo)
 3. Suma punktów jest podstawą do przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata do szkoły
 4. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów, a mniejszej ilości miejsc, w pierwszej kolejności przyjmuje do szkoły:
  • kandydata, którego rodzic zatrudniony jest w szkole, do której złożono wniosek;
  • kandydata posiadającego rodzeństwo uczące się w szkole;
  • kandydata, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły;
  • gdy kandydaci nadal mają jednakową liczbę punktów, liczy się kolejność zgłoszenia wniosku (od najwcześniej złożonego).
 5. Ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z adnotacją zawierającą datę i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły, z adnotacją zawierającą datę i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
 2. Uzasadnienie zawierające przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. Rodzic / prawny opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do organu prowadzącego.

§ 6

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia w roku, w którym kandydat rozpoczyna naukę w szkole.

§ 7

Ilość i liczebność klas

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

 § 8

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 1. Regulamin podaje się do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.
Facebook
YouTube