WYTYCZNE DLA ZDĄJACYCH ORAZ  BIORĄCYCH UDZIAŁ W ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOŁCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SEKCJA 1 – KTO MOŻE PRZYJŚĆ NA EGZAMIN, KTO MOŻE BYĆ OBECNY NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS EGZAMINU ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYBORÓW PODCZAS EGZAMINU.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), linijki. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

SEKCJA 2 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Losowanie miejsc następuje przez członka ZN.
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

SEKCJA 3 –  WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ.

 1. Przy wejściu do szkoły należy dokonać dezynfekcji rąk płynem zawartym
   w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły.
 2. Każdy zdający powinien mieć pióro/długopis z czarnym tuszem.
 3. Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 4. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały przygotowane
  z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.                                                
 5. Dla każdego zdającego zostało zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 6. Na terenie szkoły jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie – sala nr 30 (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie odizolowana osoba w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

SEKCJA 4 – DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU.

 1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu :
 • zdający wchodzą na teren szkoły trzema wejściami:

– zdający egzamin w sali 102 (auli)- wejściem głównym o godzinie 8.30, szatnia w sali 7 dla uczniów klasy 8a oraz w sali  9 dla uczniów klasy 8c

– zdający egzamin w sali 104- wejściem obok szatni o godzinie 8.30, szatnia w sali 124

– zdający egzamin w sali 153- wejściem obok świetlicy o godzinie 8.30, szatnia w czytelni

– zdający egzamin w salach 106, 107, 109, 147, 118 wejściem obok świetlicy, szatnia w czytelni

 • zdający wychodzą z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury –, tzn. w odstępach czasowych i nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.
 1. Zdający po egzaminie dzielą się wrażeniami między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Nie mogą tego robić w grupie przy wejściu do szkoły.
 2. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający i wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać z wyjątkiem egzaminów języków obcych, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

SEKCJA 5 –SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Z DANEGO PRZEDMIOTU W DOSTOSOWANYCH WARUNKACH.

 1. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego.
 2. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego a w sytuacjach wymagających kontaktu z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów zdającego

b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym a członkami zespołu nadzorującego, a w przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – można zapewnić rotacyjną obecność tylko jednego z członków w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych

c) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach

d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego

e) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

 

SEKCJA 6 – Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu – sala nr 30 z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. W Zespole Szkół w Wołczynie obowiązuje wewnątrzszkolna procedura na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie: Ewa Włos

[1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

Pin It on Pinterest

Skip to content