w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

rok szkolny 2021/2022

ROZDZIAŁ 1.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o:
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Wołczynie
 4. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Wołczynie
 5. rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia Zespołu Szkół w Wołczynie
 6. opiekunie – należy przez to rozumieć rodzica lub osobę upoważnioną przez rodzica do przyprowadzenia/odebrania ucznia do/ze szkoły

ROZDZIAŁ 2.

WYBÓR FORMY KSZTAŁCENIA

 1. Do czasu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lub pkt. 2) w szkole obowiązują zasady edukacji określone w Rozdziale 3.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość zagrożenia uczniów zakażeniem dyrektor – w oparciu o opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  1. mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia– dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), lub
  2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 3. W przypadku zaliczenia Powiatu Kluczborskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia formy kształcenia, o której mowa w ust. 2.
 4. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 2 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 5. W przypadku wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lub pkt. 2) w szkole obowiązują zasady edukacji określone odpowiednio w Rozdziale 4 lub Rozdziale 5 niniejszych Procedur.

ROZDZIAŁ 3.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE NAUCZANIA STACJONARNEGO

Art. 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji (także w izolacji w warunkach domowych).
 4. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami. Zaleca się zdalne formy komunikacji – poczta elektroniczna, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji można organizować również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
 5. Szkoła zapewnia rodzicom i uczniom możliwość konsultacji z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.
 6. Jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory z takimi objawami jak: kaszel, katar, ogólne złe samopoczucie zostanie mu zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym. W tym celu niezbędna jest pisemna zgoda rodzica. Wyniki pomiaru nie będą rejestrowane i zapisywane.
 7. Jeżeli pomiar, o którym mowa w ust. 6 wykaże, że temperatura ucznia wynosi 37oC i więcej, nauczyciel dyżurny ma prawo nie wpuścić ucznia do szkoły, a rodzic będzie poproszony o zabranie ucznia do domu i skontaktowanie się z lekarzem. Jeżeli uczeń przybył do szkoły sam – do momentu odbioru go przez rodzica zostanie umieszczony w pomieszczeniu wskazanym w art. 5. ust. 1.
 8. W budynku szkoły obowiązuje ograniczony ruch osób z zewnątrz. W szkole nie mogą przebywać żadne osoby nieupoważnione.
 9. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  1. zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  2. zakrycie nosa i ust,
  3. obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  4. ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  5. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 10. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 11. Rodzice są zobowiązani podać co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. Telefony kontaktowe podczas pobytu ucznia w szkole muszą być aktywne. Rodzice zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą i niezwłocznego odbierania telefonów ze szkoły.
 12. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania ucznia ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 13. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać ucznia oraz osobom upoważnionym do odbioru ucznia ze szkoły.
 14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wszystkie działania podejmowane przez dyrektora muszą być dostosowane do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organu prowadzącego

Art. 2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby zdrowe (rodziców lub osoby przez nich upoważnione), bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Uczeń przychodzi i wychodzi ze szkoły o ustalonych wcześniej godzinach (nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć), co ma na celu uniknięcie gromadzenia się przed szkołą.
 3. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w maseczki.
 4. Na terenie szkoły uczeń zasłania usta i nos maseczką z zastrzeżeniem ust. 4.
 5. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie ma obowiązku korzystania ze środków ochrony, o których mowa w ust. 3.
 6. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywają się na zasadach określonych w art. 3.
 7. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do budynków i opuszczają je wyłącznie wejściami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 8. W budynkach szkoły Dyrektor wyznacza oznakowaną przestrzeń wspólną, do której mogą wchodzić opiekunowie odprowadzający uczniów do szkoły. Przestrzeń ta stanowi strefę przyjęć/odbioru uczniów. W budynku A jest to wejście boczne przy szatni, w budynku B – hol główny i przedsionek wejścia tylnego, natomiast w budynku C – przedsionek wejścia głównego. W zależności od liczby uczniów uruchamiane będą kolejne strefy przyjęć/odbioru uczniów, o czym rodzice i uczniowie będą informowani.
 9. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z uczniem (uczniami),
  2. zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem (uczniami) min. 1,5 m,
  3. zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 10. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli: zobowiązani są stosować osłonę ust i nosa, dezynfekcję rąk lub rękawiczki jednorazowe.
 11. Zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji. Przerwy międzylekcyjne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12. Każdy oddział odbywa wszystkie zajęcia w jednej wyznaczonej sali. Wykaz sal przydzielonych poszczególnym oddziałom stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Od powyższej zasady wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia, w których obowiązuje podział na grupy.
 13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy zachować zasady:
  1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów min. 1,5 m lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  2. ograniczenie przemieszczania się nauczyciela między ławkami uczniów.
 14. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają wyłącznie wyznaczonych strefach. Wykaz stref wraz ze wskazaniem przypisanych do nich klas stanowi załącznik nr 3 do Procedur.
 15. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, z których korzysta podczas lekcji. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 16. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia z domu jakichkolwiek zabawek i przedmiotów nie związanych z zajęciami.
 17. W trakcie lekcji muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.
 18. W czasie zajęć plastyki zaleca się korzystanie z form nie wymagających użycia wody.
 19. W miejscach korzystania ze sprzętu komputerowego (pracownie informatyczne, świetlica, czytelnia) uczeń przed wejściem do sali zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 20. Przybory i pomoce, które uczniowie pozostawiają w klasach muszą znajdować się w dedykowanych każdemu uczniowi miejscach (szuflada, półka, szafka, pudełko itp.).
 21. Nauczyciel kończący lekcje w klasie jest zobowiązany dopilnować, aby uczniowie dyżurni wywietrzyli klasę.
 22. Części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 23. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. W klasach mogą znajdować się tylko te przedmioty i sprzęty, które można umyć, uprać lub zdezynfekować.
 24. Przybory szkolne wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po ukończonych zajęciach.
 25. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte z użyciem detergentu lub zdezynfekowane po ukończonych zajęciach.
 26. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia na otwartej przestrzeni.
 27. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone stacjonarnie lub zdalnie z zachowaniem zasad określonych w niniejszych procedurach.
 28. W czasie przerw obiadowych uczniowie korzystających z obiadów w stołówce szkolnej spożywają je zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2 do Procedur.
 29. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zawieszeniu ulega organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych, tematycznych i rekreacyjnych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. W zamian zaleca się organizację „wycieczek wirtualnych”. Mogą być natomiast organizowane wyjazdy związane z pracą dydaktyczno – naukową szkoły.
 30. Podczas dowozu dzieci do szkół i wyjazdów, o których mowa w ust. 28 obowiązują ogólne zasady zakrywania ust i nosa (tak samo jak w transporcie publicznym).

Art. 3. PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Zajęcia i opieka świetlicowa organizowana jest w godzinach pracy świetlicy szkolnej. Odbywa się w poszczególnych pomieszczeniach świetlicowych w następujących godzinach: Budynek A – 7.00-14.30, Budynek C – 6.45-15.45
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przed rozpoczęciem lub po zakończeniu lekcji ze świetlicy korzystają wyłącznie uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie rodziców pracujących.
 3. W trakcie doraźnych zastępstw ze świetlicy korzystają uczniowie z danej klasy.
 4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali.
 5. Uczeń każdorazowo zabiera przyniesione przez siebie przybory do domu, natomiast rodzice zobowiązani są do ich zdezynfekowania (dzieci nie zostawiają niczego „na drugi dzień”)
 6. W świetlicy budynku A możliwe jest korzystanie ze stanowisk komputerowych przy zachowaniu następujących zasad:
 7. przy stanowisku przebywa wyłącznie 1 uczeń
 8. zachowane są odstępy pomiędzy stanowiskami
 9. stanowiska są dezynfekowane po każdym użyciu
 10. Opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze świetlicy korzysta wyłącznie ze strefy, o której mowa w art. 2 ust. 7.
 11. Z szatni w budynku C przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć świetlicowych może jednorazowo korzystać 4 uczniów.
 12. Uczniowie w szatni Budynku C zostawiają okrycia wierzchnie w odstępie „co drugi wieszak”
 13. Przed wejściem do świetlicy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, myje ręce wodą z mydłem.
 14. W trakcie pobytu w świetlicy uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Art. 4. KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce.
 4. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
 5. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 6. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel-bibliotekarz przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki.
 7. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce przez nauczyciela-bibliotekarza
 8. Odizolowane egzemplarze nauczyciel-bibliotekarz oznacza datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania minimum na 3 dni.
 9. Nauczyciel bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 10. W czytelni w budynku A może jednocześnie przebywać 10 uczniów (zajmując co drugie miejsce przy stolikach), W czytelni w budynku B może jednocześnie przebywać 3 uczniów. Pufy zostają wyłączone z użytkowania.
 11. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na minimum 3 dni.
 12. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.

Art. 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

 1. W Szkole wyznaczone zostają obszary izolacji osób u których stwierdzono objawy chorobowe W budynku A jest to sala nr 30, w budynku B – pomieszczenie administracyjne nr 15, natomiast w budynku C – pomieszczenie administracyjne nr 31. Pomieszczenia są zaopatrzone w maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), jest on niezwłocznie izolowany od grupy.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę zastępującą. Dyrektor niezwłocznie wyznacza osobę, która przeprowadza ucznia do miejsca izolacji i pozostaje z nim – przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – do czasu pojawienia się rodzica. Osoba przebywająca z uczniem zachowuje dystans min. 2 m, zakłada fartuch ochronny oraz zakrywa usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem ucznia, Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 5. W przypadku ignorowania wezwania do stawienia się w Szkole rodzica ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez Dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do czytelni lub innej, pustej sali, a obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z objawami chorobowymi i jego wyposażenie, jest myty i dezynfekowany.
 8. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Art. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy oni sami lub ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji (także w izolacji w warunkach domowych).
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien on pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie może on prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach. Powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany będzie gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni użytkowych (klamki, poręce, uchwyty itp.)
 5. Pracownik szkoły objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o pozostawaniu w kwarantannie.

Art. 7. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściami głównymi do budynków umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych umieszczone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Codziennie po zakończonych zajęciachsale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
 4. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 5. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.
 6. Szkoła zapewnia pojemniki do wyrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY – NAUCZANIE HYBRYDOWE

 1. Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły informację o sposobie i trybie realizacji zadań zespołu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednego lub kilku oddziałów.
 2. Wszystkie zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem możliwości ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć w oddziałach objętych kwarantanną prowadzone są zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji. W pozostałych oddziałach klasowych zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.
 3. W odniesieniu do oddziałów, w których wprowadzono ograniczenie funkcjonowania stosuje się zasady nauczania zdalnego.
 4. W odniesieniu do pozostałych oddziałów stosuje się zasady nauczania stacjonarnego.
 5. Nauczanie hybrydowe można stosować również w trakcie nauczania stacjonarnego przy realizacji zadań, których wykonanie umożliwia taką formę pracy (np. dodatkowych zadań, projektów o wydłużonym czasie realizacji itp.).

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY – NAUCZANIE ZDALNE

Art. 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Dyrektor przekazuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły informację o sposobie i trybie realizacji zadań zespołu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
 2. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym.
 3. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną.
 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obejmują:
  1. lekcje online prowadzone bezpośrednio przez nauczyciela
  2. zadania zlecone do pracy samodzielnej
  3. inne formy aktywności online
 5. Zajęcia online prowadzone są wyłącznie z wykorzystaniem platform edukacyjnych: Microsoft Office 365, Clickmeeting, Google Meet. Nauczyciel informuje Dyrektora o decyzji, z jakiej platformy korzystać będzie, w terminie 3 dni od wprowadzenia nauczania zdalnego.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą Dyrektora, dopuszczalne jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innych platform edukacyjnych lub komunikatorów internetowych.
 7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
  1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, stronach internetowych jednostek podległych Ministerstwu lub przez nie nadzorowanych, (na przykład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowych komisji egzaminacyjnych)
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. materiałów samodzielnie przygotowanych przez nauczyciela;
  5. w formie realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 8. Nauczyciel prowadzi korespondencję związaną ze zdalnym nauczaniem wykorzystując służbową skrzynkę pocztową, którą zapewnia mu Szkoła. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela.
 9. Nauczyciele wysyłają Dyrektorowi raz w tygodniu raporty zawierające krótką informację na temat działań podjętych w ramach zdalnego nauczania wykorzystując do tego celu dedykowaną skrzynkę poczty elektronicznej raporty@zs.wolczyn.pl.
 10. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, odbywają się zgodnie z zapisami w Statucie szkoły przy uwzględnieniu zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarno- epidemiologicznego

Art. 2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 1. Wszystkie zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem możliwości ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć prowadzone są zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 2. Organizacja pracy powinna być tak ustalona, aby dzienny czas pracy przy komputerze ucznia kl I-IV nie przekroczył 3 godzin, ucznia kl. V-VIII – 5 godzin, natomiast ucznia klas licealnych – 6 godzin.
 3. Zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 45 minut.
 4. Zadania z poszczególnych przedmiotów mogą być zadawane wyłącznie w tych dniach, w których występują w aktualnym planie lekcji.
 5. Dokumentowanie realizacji zdalnego nauczania odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.
 6. Monitorowanie postępów uczniów, wystawianie ocen bieżących i informowanie o nich uczniów oraz ich rodziców odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
 7. Każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed planowanym terminem), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie.
 8. Prace uczniów przesyłane nauczycielowi drogą elektroniczną są przez niego oceniane w terminach określonych w statucie szkoły i przechowywane w wersji elektronicznej.
 9. Nauczyciel przekazuje informację zwrotną o stopniu poprawności i popełnionych błędach ocenionej pracy samodzielnej ucznia (sprawdzianów, kartkówek, wypracowań) uczniowi lub jego rodzicom w terminach określonych w statucie szkoły.
 10. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Tylko usprawiedliwione przez rodzica okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji.
 11. Usprawiedliwianie przez rodzica nieobecności jego dziecka odbywa się tylko drogą elektroniczną, w terminach określonych w statucie szkoły.
 12. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej.
 13. W przypadku braku kontaktu z uczniem w ramach zadanych aktywności na danym przedmiocie nauczyciel uczący ma obowiązek powiadomienia bezzwłocznie o tym fakcie wychowawcy klasy. Wychowawca klasy ustala przyczynę i powiadamia Dyrektora. Unikanie zajęć zdalnych będzie traktowane jak wagary i karane zgodnie ze Statutem Szkoły.
 14. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo ucznia w zajęciach na podstawie jego logowania. Uczestnictwo to, lub jego brak, odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
 15. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas. Dostępność nauczyciela polega na obowiązku zalogowania się do zajęć na platformie, również w czasie kiedy uczeń wykonuje pracę samodzielną inną niż praca na komputerze, tablecie czy smartfonie.

Art. 3. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW W CZASIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH ONLINE

 1. Przed każdymi zajęciami uczeń wyłącza wszystkie programy i aplikacje uruchomione na urządzeniu z którego korzysta. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Uczniowie nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają, nie krytykują, nie obrażają innych.
 3. Uczniowie do zajęć logują się punktualnie i zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywają się pod innych.
 4. Uczniowie nie opuszczają samowolnie lekcji w trakcie jej trwania. Uczeń może opuścić lekcję wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 5. Link do lekcji online jest indywidualny dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji uczniowie nie udostępniają linków osobom postronnym.
 6. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
 7. Kolejność zabierania głosu przez uczniów ustala nauczyciel, który prowadzi zajęcia. Uczeń zgłasza się do odpowiedzi w sposób ustalony przez osobę prowadzącą zajęcia.
 8. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 9. Właścicielem i prowadzącym lekcję jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników.
 10. Podczas zajęć on-line uczeń jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do poleceń nauczyciela szczególnie w odniesieniu do spraw technicznych np. włączenia/wyłączenia mikrofonu, kamery, czatu.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 3. W celu potwierdzenia sytuacji, o których mowa w Rozdziale 3 art. 1 ust. 2), 3), 6), 11) rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 4. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Do pobrania:

Załącznik 1 – Wykaz sal i wejść

Załącznik 2 – Harmonogram przerw międzylekcyjnych

Załącznik 3 – Strefy przebywania uczniów w czasie przerw

Facebook
YouTube