Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Nazwa Szkoły Podstawowej brzmi: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie.
 2. Siedziba Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie mieści się w Wołczynie, przy ul. Rzecznej 6.
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wołczynie.

§ 2.

 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wołczynie jest Gmina Wołczyn.
 2. Siedziba Gminy Wołczyn mieści się przy ul. Dworcowej 1.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

§ 3.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wołczynie;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wołczyn
 • Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie
 • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie realizujący zadania wynikające z niniejszego statutu
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie, któremu powierzono opiekę nad grupą młodzieży w szkole
 • uczniu – należy przez to rozumieć osobę pobierająca naukę w Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wołczynie
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 • Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć działającą w Szkole reprezentację rodziców podejmującą działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły
 • Ustawie Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Oświatowe w brzmieniu aktualnie obowiązującym
 • Ustawie o Systemie Oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty w brzmieniu aktualnie obowiązującym

Rozdział 2.

Cele i zadania szkoły

§ 4.

Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.

§ 5.

 1. Spełnienie celu, o którym mowa w § 4 statutu, następuje w szczególności poprzez:
  • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania działań arytmetycznych, komunikowania się w języku obcym nowożytnym, posługiwania się prostymi narzędziami poznawczymi oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia;
  • rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata oraz ukazywania wartości wiedzy;
  • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
  • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, historycznej i kulturowej, wprowadzanie uczniów w świat wartości patriotycznych i kształtowanie postawy otwartej wobec świata;
  • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności;
  • zapewnienie możliwości nauki religii oraz etyki.
 2. Proces wychowania ucznia, rozwój jego osobowości realizowany jest na podstawie „Programu wychowawczo-profilaktycznego” szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania społecznego;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • ze szczególnych uzdolnień;
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  • z zaburzeń komunikacji językowej;
  • z choroby przewlekłej;
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  • ze złych sposobów spędzania czasu wolnego;
  • z niewłaściwych kontaktów środowiskowych.
 4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  • klas integracyjnych;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  • porad i konsultacji.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
 6. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
 8. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m. in. przez organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

§ 6.

 1. Organami Szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły;
  • Rada Pedagogiczna Szkoły;
  • Rada Rodziców Szkoły;
  • Samorząd Uczniowski Szkoły.

Rozdział 3.

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 7. Dyrektor szkoły

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności:
  • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny;
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez właściwy organ i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  • odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • Współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną na dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia w celu właściwej realizacji opieki.

§ 8. Rada Pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
 10. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 11. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej obejmują w szczególności:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów nieobjętych realizacją obowiązku szkolnego;
  • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  • projekt planu finansowego szkoły;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 9. Rada Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli do rad oddziałowych, do rady rodziców szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  • delegowanie dwóch kandydatów do udziału w komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

§ 10. Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z prawem oświatowym i ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo proponowania w drodze wyborów nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę

§ 11.

 1. Działające w szkole organy wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy Szkoły mogą zapraszać się wzajemnie na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.

§ 12.

 1. Spory między organami szkoły rozpatrywane są na terenie szkoły z zachowaniem zasady obiektywizmu.

§ 13.

 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców :
  • dyrektor prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;
  • dyrektor, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  • dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  • dyrektor informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

Rozdział 4.

Organizacja pracy szkoły

§ 14.

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
  • plan pracy szkoły;
  • arkusz organizacji szkoły;
  • tygodniowy rozkład zajęć.
 2. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:
  • szkolny zestaw programów nauczania zgodnie z którym będzie realizowana podstawa programowa, uwzględniający wymiar wychowawczy, obejmujący całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich

§ 15.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 15 stycznia, a drugi – od 16 stycznia do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

§ 16.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, w którym liczba uczniów nie przekracza 30 z zastrzeżeniem ust. 2- 4
 2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
 3. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej może:
  • zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby określonej w ust. 2, nie więcej jednak niż o 2,

albo

  • podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady oddziałowej,
 1. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, liczba uczniów w oddziale zwiększy się więcej niż o 2, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.6. Jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów, podział, na co najmniej dwie grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów. W zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 4. Jeżeli oddział liczy mniej niż 30 uczniów, do podziału na grupy na zajęciach innych niż informatyka, języki obce i wychowanie fizyczne, o których mowa w ust. l, wymagana jest zgoda organu prowadzącego.
 5. Każdy oddział złożony jest z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania w ramach etapu edukacyjnego.
 6. Koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

§ 17.

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Szkole, w szczególności ze względu na czas pracy rodziców (na ich wniosek), organizację dojazdu do Szkoły albo inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli wychowawców grup wychowawczych, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin.
 5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
  • udzielenie pomocy w nauce;
  • organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu;
  • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy;
  • kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów.
 6. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:
  • stworzenia rocznego programu pracy świetlicy;
  • prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów;
  • stworzenia regulaminu świetlicy.

§ 18.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła korzysta ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa regulamin stołówki

§ 19.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć w szkole Dyrektor organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem dostępnych dla uczniów środków komunikacji elektronicznej.
 3. Ocenianie uczniów odbywa się według szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego przyjętych w statucie szkoły.
 4. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
  • ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
  • ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,
  • ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,
  • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,
  • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualnego nauczania, jeżeli są organizowane,
  • koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz indywidualnym nauczaniem, w przypadku wystąpienia takich sytuacji.

§ 20.

 1. Szkoła prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na zasadach określonych odrębnymi przepisami m.in. w zakresie:
  • wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia się;
  • profilaktyki uzależnień;
  • terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
  • wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;
  • pomocy uczniom w planowaniu kariery zawodowej;
  • diagnozowania i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 3. Na wniosek rodziców dziecka poradnia wydaje opinie w sprawach:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  • udzielenia indywidualnego programu lub toku nauki;
  • innych określonych w odrębnych przepisach.
 4. Celem udzielania różnorodnej pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, szkoła współdziała z ośrodkami pomocy społecznej.
 5. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje niepolityczne, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 6. Zgodę na działalność w szkole stowarzyszenia i organizacji, o których mowa w ust. l, wyraża na piśmie dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu tej działalności oraz po wyrażeniu opinii przez Radę Pedagogiczną.

§ 21.

 1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.
 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
  • organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji;
  • informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej szkoły;
  • konsultowanie projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych zainteresowań.

§ 22.

 1. W Szkole organizuje się Szkolne Koło Wolontariatu.
 2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Koła Wolontariatu realizowane są w szczególności poprzez:
  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
  • uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
  • kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
  • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • kształtowanie umiejętności działania w zespole.
 3. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:
  • przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;
  • zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
  • pracę wolontariatu wśród uczniów i środowiska

Rozdział 5.

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 23.

 1. W celu realizacji zadań Szkoły zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów: pedagoga i psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego, doradcę zawodowego, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne

§ 24.

 1. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz podstawowymi funkcjami szkoły polega w szczególności na:
  • zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych wycieczek i uroczystości szkolnych;
  • kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych formach doskonalenia;
  • organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
  • zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz umiejętnościami;
  • poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
  • dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów;
  • dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach;
  • prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów;
  • realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy szkoły na dany rok szkolny;
 3. Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
 4. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
  • podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
  • podczas przerw i imprez szkolnych – nauczyciele pełniący dyżury.
 5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć i imprez szkolnych poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne

§ 25.

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez etap edukacyjny.
 3. Decyzję w sprawie powierzenia funkcji wychowawcy podejmuje dyrektor.
 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
  • z urzędu;
  • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
  • na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje na piśmie wnioskodawcę w terminie 7

§ 26.

 1. Zadania i obowiązki pedagoga i psychologa obejmują następujące działania:
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia.
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
  • Współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji.
  • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
  • Organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie.
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia.
  • Nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji.
 2. Do zadań logopedy należy:
  • Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
  • Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jej wyników – organizowanie pomocy logopedycznej.
  • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym otoczeniem dziecka.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
   • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w szkole, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
  • Współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
   • rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
   • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
   • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
   • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
   • Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
   • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
   • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
   • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
   • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.
  • Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu.
  • Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.
 2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
  • Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych.
  • Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły.
  • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów.
  • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
   • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  • Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  • Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy w szczególności:
  • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym,
  • prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z uczniami z niepełnosprawnością, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  • uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez  innych  nauczycieli,  specjalistów  i  wychowawców,  określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym,
  • udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,
  • opracowanie wraz z zespołem nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego.

§ 27.

 1. Na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych mogą przebywać tylko uczniowie i ich rodzice, pracownicy szkoły oraz interesanci.
 2. Inne osoby mogą przebywać na terenie szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrekcji szkoły.
 3. Szkoła stwarza uczniom warunki pobytu, zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej, według następujących zasad:
  • uczniowie przebywają w szkole w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • uczniowie nie opuszczają terenu szkolnego w czasie przerw między lekcjami (za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący);
  • pracownicy obsługi i nauczyciele dyżurujący kontrolują pobyt innych osób (nie będących uczniami lub pracownikami) na terenie budynku szkoły;
  • za rzeczy wartościowe, przynoszone na teren szkoły, nie związane z procesem edukacyjnym szkoła nie odpowiada;
 4. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły określają odrębne

Rozdział 6.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 28.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom), uczniom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić.
 2. Uzasadnienie oceny odbywa się zgodnie z zasadami oceniania kształtującego (wspomagającego) i może mieć formę ustną lub pisemną.

§ 29.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • ustalanie kryteriów z zachowania;
  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  • ustalanie rocznych (okresowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych (okresowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • ustalania warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 30.

 1. Obszary oceniania:
  • wiedza;
  • umiejętności;
  • zachowanie

§ 31.

 1. Formy zbierania informacji o osiągnięciach i postępach ucznia:
  • wiedza i umiejętności: odpowiedzi ustne, prace pisemne, testy, sprawdziany, kartkówki, konkursy, aktywność podczas zajęć, projekty, doświadczenia, obserwacje;
  • zachowanie: obserwacja, uwagi w dzienniku.
  • Uczeń zobowiązany jest do udziału w sprawdzaniu osiągnięć metodami wskazanymi przez nauczyciela (prace klasowe, sprawdziany pisemne i ustne, prace praktyczne i inne) w terminie wynikającym z toku nauki. W przypadku nieobecności w tym czasie, uczeń musi zaliczyć je w terminie do dwóch tygodni, od dnia ustania nieobecności, w sposób określony przez nauczyciela. W sytuacji niewywiązania się z tego obowiązku nauczyciel decyduje o terminie i formie sprawdzenia osiągnięć. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń ustala termin zaliczenia indywidualnie z nauczycielem.

§ 32.

 1. Formy przekazywania informacji rodzicom:
  • wywiadówki klasowe organizowane przez wychowawcę;
  • spotkania organizowane przez dyrektora szkoły;
  • spotkania indywidualne z inicjatywy rodziców;
  • wezwania rodziców do szkoły przez wychowawcę lub dyrektora;
  • kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.

§ 33.

 1. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • wymaganiach zobowiązujących ucznia do udziału w sprawdzaniu osiągnięć metodami wskazanymi przez nauczyciela;
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 są dostępne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w bibliotece szkolnej.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Na pisemny lub ustny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły.

§ 34.

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii, orzeczenia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub na podstawie opinii lekarza, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 35.

 1. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych prac kontrolnych:
  • w ciągu dnia może odbyć się jedna pisemna praca kontrolna;
  • W ciągu tygodnia uczeń klas IV-VI może pisać nie więcej niż dwie, a uczeń klas VII-VIII nie więcej niż trzy prace kontrolne. Limit ten nie dotyczy prac zaległych.
  • o terminie prac kontrolnych nauczyciel powiadamia uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
  • prace kontrolne muszą być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni i omówione na lekcji;
 2. Za pracę kontrolną uznaje się sprawdzian, pracę klasową, zadanie klasowe lub inną formę pracy obejmującą więcej niż 3 tematy lekcyjne i trwającą przynajmniej jedną jednostkę lekcyjną.
 3. Prace kontrolne przechowuje nauczyciel w czasie trwania roku szkolnego.
 4. Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen w formie i terminie wskazanym przez nauczyciela.

§ 36.

 1. Ustala się następującą ilość ocen bieżących uzyskiwanych przez ucznia w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
  • jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny,
  • dwie godziny tygodniowo – minimum cztery oceny,
  • trzy godziny tygodniowo – minimum pięć ocen
  • cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum sześć ocen.
 2. Wymienione normy ocen w ust.1 nie dotyczą uczniów o dużej absencji i nie uczestniczących w pracach pisemnych.

§ 37.

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Ocena opisowa budowana jest na podstawie bieżącej obserwacji pracy ucznia, kart pracy, zeszytów, ćwiczeń, wypowiedzi ustnych i innych form aktywności.
 3. Ocenianie bieżące w klasach I-III ma formę oceny cyfrowej i informacji opisowej. Ocena cyfrowa odzwierciedla poszczególne poziomy opanowania umiejętności ucznia.
 4. Ocenianie bieżące w klasach I-III jest dokumentowane w dzienniku w postaci oceny cyfrowej odpowiadającej poszczególnym poziomom.
 5. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
 6. Ocena cyfrowa jest jednolita we wszystkich klasach I-III.
  • 6 – poziom bardzo wysoki – osiąga uczeń, który wykazuje się bardzo dobrym tokiem myślenia, wykonuje zadania z podstawy programowej o podwyższonym stopniu trudności, wyróżnia się twórczym podejściem do podjętego zadania.
  • 5 – poziom wysoki – osiąga uczeń, który w pełni opanował umiejętności programowe.
  • 4 – poziom dobry – osiąga uczeń, który dobrze opanował umiejętności programowe, wykonuje prace samodzielnie i popełnia niewielką ilość błędów.
  • 3 – poziom częściowy – osiąga uczeń, który wystarczająco opanował umiejętności programowe, zadania wykonuje z niewielką pomocą nauczyciela.
  •  2 – poziom niski – osiąga uczeń, który minimalnie opanował umiejętności programowe popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczyciela.
  • 1 – poziom bardzo niski – osiąga uczeń, który niewystarczająco opanował umiejętności programowe, popełnia liczne błędy, nie radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela.
 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej ustala się wg skali:
  • stopień celujący (6) – uczeń wykonuje zadania z podstawy programowej o podwyższonym stopniu trudności, poprawnie rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy;
  • stopień bardzo   dobry (5)   – uczeń   spełnia wymagania   rozszerzające, obejmujące pełny zakres   wiadomości      i umiejętności określonych programem nauczania, wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy;
  • stopień dobry (4) – uczeń spełnia wymagania dopełniające, obejmujące wiadomości i umiejętności mniej przystępne, bardziej złożone, poszerzające relacje między elementami treści;
  • stopień dostateczny (3)   –   uczeń   spełnia   wymagania   podstawowe,   obejmujące   wiadomości   najważniejsze   z punktu   widzenia   potrzeb   edukacji,   proste,    nie wymagające   specjalnych    uzdolnień,   często    powtarzane w programie;
  • stopień dopuszczający (2) – uczeń z pomocą nauczyciela spełnia wymagania konieczne obejmujące wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu;
  • stopień niedostateczny (1) – uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
 2. Istnieje możliwość ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych w formie opisowej.

§ 38

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

100 – 98% – celujący (6)

97 – 89% – bardzo dobry (5)

88 – 74% – dobry (4)

73 – 50% – dostateczny (3)

49 – 33% – dopuszczający (2)

Poniżej 33% – niedostateczny (1)

 1. Skalę ocen można rozszerzyć o znaki „+” i „-„, za wyjątkiem ocen 6+ i 1-.
 2. Dopuszcza się stosowanie zmian w skali procentowej do ± 3%

§ 39.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Ocena zachowania śródroczna i roczna określona jest wg następującej skali:
  • wzorowe,
  • bardzo dobre,
  • dobre,
  • poprawne,
  • nieodpowiednie,
  • naganne
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub opinii

§ 40.

 1. Tryb ustalania oceny zachowania:
  • wychowawca ustala ocenę zachowania zgodnie z kryteriami ocen zachowania;
  • uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy;
  • ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii u nauczycieli w szczególności uczących w danej klasie oraz zespołu klasowego.

§ 41.

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 42.

 1. Zasady oceniania i klasyfikowania z religii i wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

§ 43.

 1. Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
  • oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia, a w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela – dyrektor szkoły;
  • Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na zakończenie pierwszego półrocza, a klasyfikowanie roczne na zakończenie zajęć w danym roku szkolnym.
  • Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej odbywa się na co najmniej 2 dni przed zakończeniem I półrocza oraz co najmniej na 5 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
  • co najmniej na tydzień, a w przypadku oceny niedostatecznej na miesiąc, przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani na piśmie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ucznia z poszczególnych przedmiotów i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja przekazana przez wychowawcę zostaje podpisana przez rodziców(opiekunów prawnych) i zwrócona do wychowawcy. Za jej przekazanie odpowiedzialni są uczeń i rodzice (prawni opiekunowie);
  • nauczyciele przedmiotów w wyznaczonym terminie wystawiają przewidywane oceny w dzienniku elektronicznym.

§ 44.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 45.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 3. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 41 ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja w składzie:
  • dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony egzamin.
 4. W egzaminie mogą brać udział (w charakterze obserwatorów) rodzice/prawni opiekunowie

§ 46.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.
 2. Część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego trwa 45 min.

§ 47.

 1. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje cały materiał programowy zrealizowany w danym okresie. Jeżeli egzamin dotyczy klasyfikacji rocznej obejmuje cały materiał programowy zrealizowany w danym roku szkolnym.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala nauczyciel danego przedmiotu (bloku).
 4. Uczeń może być egzaminowany z nie więcej niż trzech przedmiotów w ciągu jednego dnia.
 5. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje odwołanie w trybie §47
 6. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 48.

 1. Uczeń, który otrzymał w wyniku rocznej klasyfikacji ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki gdzie ma charakter ćwiczeń praktycznych.
 3. Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa 45 min.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję w składzie:
  • dyrektor lub wicedyrektor szkoły lub nauczyciel – jako przewodniczący;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminujący;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.
 6. Z egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół zawiera zadania egzaminacyjne i ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września następnego roku szkolnego.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 49.

 1. Uczeń może podwyższyć przewidywaną ocenę roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, jeżeli ustalona przewidywana przez nauczyciela ocena jest zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 3
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  • Systematyczna praca ucznia na miarę jego możliwości
  • Frekwencja (aktywny udział) na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
  • Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach
  • Przystąpienie do wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych
  • Skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy
 4. Termin i sposób podwyższenia przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, a oceny zachowania wychowawca, nie później jednak niż na trzy dni przed radą zatwierdzającą wyniki klasyfikacji.
 5. Podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych obejmuje treści programowe z danego roku szkolnego.
 6. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy przedstawi dodatkowe informacje dotyczące szkolnej lub pozaszkolnej działalności, o których to okolicznościach wychowawca nie wiedział.

§ 50.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 3 dni od jego złożenia.
 3. O odmownym rozpatrzeniu wniosku rodzice ucznia są informowani pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
 5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
 6. Termin sprawdzianu uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust.5 .
 7. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 wchodzą:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor Zespołu Szkół – jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne – w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły;
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor Zespołu Szkół – jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel o którym mowa w ust 6. pkt 1, lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 51.

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły – z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię lub etykę do średniej ocen wymienionej w ust. 2 wlicza się oceny roczne uzyskane z tych zajęć.

§ 52.

 1. Szczegółowe zasady oceniania określa regulamin wewnątrzszkolnego oceniania, uwzględniający obowiązujące przepisy.

Rozdział 7.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 53.

 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;
  • poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;
  • właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
  • poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
  • zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej;
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, przy szczególnym wsparciu nauczycieli specjalistów przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia edukacyjne, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, wolontariat.

Rozdział 8.

Organizacja zajęć edukacyjnych

§ 54.

 1. Szkoła zapewnia zajęcia w następujących pomieszczeniach i obiektach:
  • pracownie szkolne wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej;
  • biblioteka;
  • świetlica;
  • centrum psychoedukacyjne;
  • hala sportowa z szatniami, boiska sportowe;
  • siłownia.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 tej ustawy oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78 ze zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
 4. Nauka języka mniejszości narodowej jest organizowana na zasadzie dobrowolności. Organizuje ją dyrektor szkoły we współpracy z organem prowadzącym na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Zgłoszenie to jest ważne do czasu ukończenia szkoły.
 5. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 6. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.
 7. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 6 mogą być prowadzone także z udziałem

Rozdział 9.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 55.

 1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
  • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej ocenie oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  • pomocy w przypadku trudności w nauce;
  • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
  • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 2. Realizacja praw, o których mowa w ust. 1, polega przede wszystkim na zindywidualizowanej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednich do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni od stwierdzenia ich naruszenia.
 4. Wniesioną skargę dyrektor szkoły rozpatruje w ciągu 14 dni, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego..

§ 56.

 1. Uczeń jest zobowiązany do:
  • wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie;
  • właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a zwłaszcza należytej koncentracji i uwagi: nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
  • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych poleconych przez nauczyciela;
  • dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach wystawionego przez lekarza, rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od ostatniego dnia nieobecności; usprawiedliwienie pisemne powinno podawać przyczynę nieobecności i może być podpisane przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów);
  • noszenia ubioru dostosowanego do zajęć szkolnych – schludnego, niewyzywającego, obejmującego również obuwie zmienne;
  • niekorzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych ( z wyjątkiem urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć np. kalkulator) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, nauczyciel odbiera używane urządzenie i oddaje w depozyt do sekretariatu szkoły. Urządzenie odbiera rodzic (prawny opiekun);
  • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów zgodnie z regulaminami szkolnymi z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
  • przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania narkotyków, innych substancji odurzających, palenia tytoniu, e-papierosów.
  • 57.
 2. Ucznia można nagrodzić za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce i zachowaniu;
  • zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły;
  • osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły;
  • szlachetny czyn.
 3. Nagrodami są:
  • pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela przy klasie;
  • pochwała dyrektora przed całą społecznością uczniowską;
  • wyróżnienie w postaci dyplomu, nagrody książkowej lub rzeczowej;
  • wyróżnienie w postaci listu pochwalnego do rodziców;
  • nadanie tytułu „Prymusa Szkoły” przysługującego uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią w szkole i wzorowe zachowanie.
 4. Nagrody o których mowa w ust. 2 pkt. 3-5 przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu lub opiekuna samorządu uczniowskiego.
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody wciągu 7 dni od jej otrzymania do Dyrektora Szkoły.
 6. Wniesione przez rodziców ucznia odwołanie dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni kalendarzowych. O podjętej decyzji dyrektor powiadamia na piśmie rodziców.
 7. Decyzja podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest

§ 58.

 1. Za uchybianie obowiązkom uczeń może zostać ukarany:
  • upomnieniem przez wychowawcę z wpisem do dziennika;
  • naganą wychowawcy klasy udzielaną w obecności uczniów z wpisem do dziennika;
  • upomnieniem przewodniczącego zespołu koordynującego działania wychowawcze w obecności członków zespołu;
  • pozbawieniem pełnienia funkcji w klasie;
  • pozbawieniem pełnienia funkcji w szkole;
  • upomnieniem przez dyrektora;
  • naganą dyrektora;
  • przeniesieniem do równoległej klasy.
 2. Kary, o których mowa w ust.1 pkt 5-8 nakłada dyrektor.
 3. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach:
  • stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób;
  • rażącego naruszenia zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych osób;
  • poważnego zniszczenia majątku szkoły;
  • spożywania przez ucznia alkoholu, wejścia na teren szkoły w stanie nietrzeźwym;
  • posiadania bądź rozprowadzania przez ucznia narkotyków lub innych środków odurzających;
  • innego, ciężkiego wykroczenia.
 4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły lub dóbr osobistych uczniów lub pracowników szkoły, uczeń lub jego rodzice mają obowiązek naprawy szkody.
 5. O nałożeniu na ucznia kary, o której mowa w ust. 1 pkt 7-8, wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia na piśmie.
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o ukaraniu ucznia, rodzice mogą wnieść odwołanie do dyrektora.
 7. Wniesione przez rodziców ucznia odwołanie dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni kalendarzowych. O podjętej decyzji dyrektor powiadamia na piśmie rodziców.

Rozdział 10.

Biblioteka szkolna

§ 59.

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor Szkoły.
 3. Z biblioteki mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
  • rodzice uczniów;
  • inne osoby – za zgodą dyrektora.
 4. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 5. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  • gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
  • prowadzenie katalogów bibliotecznych.
 6. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku. Godziny pracy biblioteki, mierzone w godzinach zegarowych, ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki

§ 60.

 1. Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
  • poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej;
  • wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami i ośrodkami informacji;
  • udział w imprezach bibliotecznych oraz koordynację gromadzenia zbiorów.

Rozdział 11.

Ceremoniał szkolny

§ 61.

 1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych, innych uroczystościach szkolnych oraz środowiskowych.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 6. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej izby lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.
 7. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, wymienionych w ust. 2.
 8. Uroczystości prowadzi Dyrektor Szkoły.
 9. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

Rozdział 12.

Współpraca szkoły z rodzicami

§ 62.

 1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, mając na uwadze dobro dzieci, współdziałają ze sobą w zakresie wychowania, nauczania, opieki i profilaktyki uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby lokalnego środowiska.
 2. Rodzice ucznia mają prawo do:
  • wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami;
  • uzyskiwania od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka;
  • uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora informacji o nagrodzeniu lub ukaraniu dziecka;
  • działania w klasowych radach oddziałowych i Radzie Rodziców;
  • wyrażania opinii o pracy szkoły;
  • zapoznania się ze statutem szkoły i innymi dokumentami dotyczącymi nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;
  • odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły;
  • decydowania o uczęszczaniu dziecka na zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz na naukę religii.
 3. Rodzice dziecka zobowiązani są do:
  • zapisania dziecka do szkoły;
  • regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienia dziecku warunków właściwego przygotowania się dziecka do zająć;
  • systematycznej współpracy ze szkołą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka;
  • udziału w spotkaniach z wychowawcą klasy co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego;
  • usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole oraz zwalniania go z zajęć osobiście lub na piśmie; w wyjątkowych sytuacjach w formie elektronicznej lub telefonicznie;
  • systematycznej współpracy z pielęgniarką i lekarzem w zakresie troski o zdrowie dziecka;
  • współpracy ze szkołą w zakresie organizowania wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych przez szkołę.

Rozdział 14.

Postanowienia końcowe

§ 63.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie”.
 2. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.
 4. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.
 5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 6. Statut jest umieszczony w bibliotece oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 7. Wnioski o zmianę statutu mogą składać Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem
 9. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

Tekst jednolity z dnia 12 września 2022 r.

Dodaj komentarz

Facebook
YouTube