Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych  w świetlicy szkolnej.

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Budynek C – w sali nr 1  może jednorazowo przebywać pod opieką 6 uczniów, w sali nr 2 – 10 uczniów
 4. Sala nr 3 – IZOLATORIUM
 5. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 6. W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć i dezynfekować
 7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali.
 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub  w tornistrze.
 10. Uczeń  każdorazowo zabiera przyniesione przez siebie przybory do domu, natomiast rodzice zobowiązani są o ich zdezynfekowanie (dzieci nie zostawiają niczego „na drugi dzień”)
 11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę
 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni świetlicy szkolnej, wynoszący min. 1,5 m.
 15. Rodzic/ opiekun przyprowadza dziecko, które samodzielnie wchodzi do budynku C na teren szatni świetlicy. Analogicznie wygląda odbiór dziecka ze świetlicy.
 16. Z szatni w budynku C przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć świetlicowych może jednorazowo korzystać 4 uczniów
 17. Uczniowie w szatni zostawiają okrycia wierzchnie w odstępie „co drugi wieszak”
 18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy szkolnej mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 19. Rodzice/opiekunowie mogą przebywać z dziećmi wyłącznie na przestrzeni wspólnej świetlicy – miejsce oznakowane. Zachowanie zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki).
 20. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 21. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do świetlicy.
 23. Przed wejściem do świetlicy Uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, myje ręce
 24. W trakcie dłuższego pobytu w świetlicy – uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust