W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Jan Paweł II

Nasz Patron uczył kochać bliźniego miłością bezinteresowną, głęboką, gotową do poświęceń i wyrzeczeń, dostrzegać potrzeby innych, szukać wspólnego języka nawet ze swoimi wrogami. Mówił, że w każdym człowieku tli się dobro – trzeba jedynie umieć je odkryć i rozniecić, aby rozprzestrzeniało się na innych.

Realizacja tego programu winna wdrożyć młodzież do życia w poszanowaniu powyższego systemu wartości.

Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący, jak poszukujący i niewierzący poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę…

Kardynał Karol Wojtyła

 1. PODSTAWA PRAWNA

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie opiera się na następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r. poz. 1537).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1575).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny (Dz. U. 2017 poz. 1578 – tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1309).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1679).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1449).
 1. WSTĘP

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o uniwersalne wartości. Program zakłada spójność działań wychowawczych i profilaktycznych rodziny i szkoły oraz integralność wychowania z nauczaniem. Program Wychowawczo- Profilaktyczny kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata.

Rodzice i uczniowie mają możliwość postrzegać naszą szkołę jako placówkę przyjazną, życzliwą, zapewniającą wszechstronny rozwój, który wyraża się w następujących działaniach wychowawczych i profilaktycznych:

 • rozwijanie wszystkich sfer osobowości ucznia zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka,
 • kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu, wychowania w duchu patriotyzmu, tradycji szkolnych i rodzinnych,
 • inspirowanie uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju,
 • zachęcanie i włączanie rodziców oraz całej społeczności szkolnej do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku,
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole, zapobieganie zagrożeniom, przeciwdziałanie zachowaniom problemowym i ryzykownym,
 • kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi poprzez ukazywanie wartości płynące z koleżeństwa i przyjaźni,
 • promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów.
 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizują wszyscy nauczyciele:
 2. Program obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywności uczniów,
 3. Na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się plan działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej klasy,
 4. Zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,
 5. Program jest dokumentem otwartym.
 1. DIAGNOZA PROCESU WYCHOWAWCZEGO

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie:

 • obserwacji,
 • analizy dokumentacji szkolnej,
 • rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas,
 • informacje zwrotne uzyskane w kontakcie z instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzonej za pomocą ankiet w środowisku szkolnym uczniów, rodziców i nauczycieli,

Program odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych. W dzisiejszych czasach chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych odpowiedzialnych, dobrych i życzliwych, umiejących radzić sobie z trudnościami codziennego życia, odróżniających dobro od zła, bezpieczeństwo od niebezpieczeństwa, reagujących na otaczające zagrożenie, umiejących dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz służyć im pomocą.

 1. MISJA SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

Oferujemy naszym uczniom dobre warunki lokalowe i wyposażenie, które pozwolą na wszechstronny rozwój. Wzbogacamy i modyfikujemy, adekwatnie do potrzeb uczniów i rodziców, ofertę szkoły: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia opiekuńcze. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by nasi uczniowie kształtowali postawy zarówno moralne jak i obywatelskie. Stwarzamy warunki do twórczej i aktywnej działalności uczniowskiej, zachęcamy i motywujemy naszych podopiecznych do osiągania sukcesów. Rozbudzamy szacunek do nauki, ciekawość poznawczą uczniów i zachęcamy ich do poszukiwania wiedzy z różnych źródeł. Szkoła zachęca do działań nieszablonowych, zespołowych i twórczych. Dbamy o jak najlepszą atmosferę w pracy i nauce. Przygotowujemy uczniów do radzenia sobie w życiu, poprzez pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów. Dążymy do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych. Uczymy poczucia sprawiedliwości, uczciwości i szacunku dla ludzi. Punktem wyjścia do sformułowania głównych zasad wychowawczych jest integralne podejście do wiedzy i wychowania, indywidualne traktowanie ucznia, jego potrzeb i rozwoju.

Podejmowanie działania są integralną częścią planu szkoły i są realizowane nie tylko na zajęciach z wychowawcą oraz regularnych zajęciach lekcyjnych, ale również podczas zajęć pozalekcyjnych.

 1. WIZJA ROZWOJU SZKOŁY

Nasza szkoła jest szkołą życzliwą i przyjazną uczniowi. Cechują ją otwartość na problemy uczniów i nowoczesność. Istotna jest współpraca z rodzicami i zaangażowanie ich w życie szkoły. Dbamy o bezpieczeństwo i stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju naszych uczniów. Kształtujemy postawy uczniów oparte na szacunku dla drugiego człowieka. Rozwijamy i utrwalamy wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny, naszego kraju i Europy. Dbamy, by nasi uczniowie byli otwarci na współczesne zdobycze cywilizacyjne, jednocześnie znając ich zagrożenia. Staramy się aby potrafili korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w bezpieczny sposób, mając świadomość zagrożeń płynących z ich niewłaściwego użytkowania. Uczymy jak należy dbać o środowisko naturalne.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym wszystkie działania ukierunkowane są na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Jest otwarta na wyzwania współczesności, zapewnia rozwój kompetencji kluczowych, aktywność i samodzielność. Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do następnego etapu kształcenia.

W naszej szkole uczniowie oraz nauczyciele są dumni z osiąganych wyników. Osiągane sukcesy Osiągane sukcesy w działalności dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej oraz rodziców, którzy są wspierani w procesie wychowania. System oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez całą społeczność szkolną. Realizacja zadań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym kształtuje u uczniów pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne na dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata w sposób wieloaspektowy i twórczy. Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń może rozwijać swoje zainteresowania. Dzięki atrakcyjnej ofercie zajęć dodatkowych, wysokiemu poziomowi kształcenia oraz sukcesom w konkursach i zawodach na różnych szczeblach, szkoła jest rozpoznawalna w środowisku.

 1. CELE GŁÓWNE PROGRAMU
 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej i szkolnej;
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z innymi osobami, w tym w rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 3. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, respektowania przyjętych zasad i norm społecznych;
 4. Poznawanie zagrożeń współczesnego świata oraz sposobów reagowania na te zagrożenia;
 5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozbudzanie potrzeby poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;
 6. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury;
 7. Kształtowanie nawyków zdrowotnych i higienicznych, rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów zachowania chroniącego zdrowia swoje i innych, dbałość o prawidłowe odżywianie, motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
 8. Dbałość o środowisko naturalne;
 9. Unikanie sytuacji zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu, profilaktyka zachowań ryzykownych i profilaktyka uzależnień;
 10. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji;
 11. Dbałość o rozwój fizyczny, promowanie sprawności fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, uprawiania różnych dyscyplin sportu.
 1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 1. kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i tożsamości narodowej,
 2. uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej,
 3. wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych,
 4. promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów,
 5. uczenie szacunku i tolerancji dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry, narodowości),
 6. motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności,
 7. rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych i zainteresowań czytelniczych,
 8. kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników,
 9. rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów jakie posiada,
 10. zapewnienie wysokiej jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19,
 11. rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się, inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań,
 12. motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,
 13. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 14. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów,
 15. ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocy rówieśniczej,
 16. wdrażanie do rozumienia własnych, pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie sytuacjach trudnych,
 17. kształtowanie kultury osobistej,
 18. kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi,
 19. dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania,
 20. uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków,
 21. uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci,
 22. wyrabianie wśród rodziców poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka,
 23. kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i ich konsekwencji,
 24. wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia,
 25. wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 26. promowanie aktywności fizycznej ważnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

CELE PROGRAMU REALIZOWANE BĘDĄ W CZASIE:

 • godzin do dyspozycji wychowawcy;
 • codziennych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli;
 • zajęć warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli, pedagoga lub inne zaproszone osoby;
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • realizacji projektów, warsztatów, programów;
 • uroczystości, imprez integracyjnych, takich jak zabawy, zawody, konkursy i wycieczki oraz przerw międzylekcyjnych;
 • kontaktów z pozostałymi pracownikami szkoły.
 1. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły powinien:

 • być przygotowanym do życia w społeczeństwie i w rodzinie, w oparciu o uniwersalny system wartości;
 • budować właściwe relacje społeczne, sprzyjające Jego bezpiecznemu rozwojowi;
 • zna i stosuje zasady dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów;
 • umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego człowieka, być kreatywnym i przedsiębiorczym, zachowywać się z godnością i honorem, otwartym wobec świata i innych ludzi oraz odpowiedzialnym za zbiorowość;
 • umieć porozumiewać się w języku ojczystym oraz w języku obcym nowożytnym;
 • znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym bogactwem;
 • być przygotowanym do samokształcenia, wyposażonym w taki zasób wiadomości i umiejętności, które w sposób dojrzały pozwolą zrozumieć świat, podjąć dalszą edukację lub pracę zawodową;
 • umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje;
 • być aktywnym i pracować zespołowo, a problemy rozwiązywać z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informatycznymi, wykorzystywać informacje z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich.
 1. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za właściwy rozwój naszych wychowanków. Prawidłowo przebiegający proces wychowawczy wymaga zaangażowania uczniów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i rodziców.

Uczniowie:

 • przestrzegają statutowych praw i obowiązków ucznia;
 • angażują się w życie szkoły;
 • przestrzegają zasad współżycia społecznego i szkolnego;
 • przestrzegają szkolnych procedur i regulaminów;
 • akceptują innych uczniów, szanują ich prawa, stają w obronie słabszych i pokrzywdzonych;
 • wyrażają opinie na temat kar i nagród przyznawanych uczniom;
 • uczą się samodzielności i odpowiadania za własne decyzje i zachowania;
 • prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o własne i innych zdrowie i życie;
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);
 • szanują narodowe i regionalne tradycje oraz obyczaje.

Nauczyciele:

 • realizują założenia programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • współtworzą atmosferę życzliwości, zrozumienia, szacunku dla innych;
 • stanowią autorytet moralny oraz autorytet kompetencji, merytorycznego przygotowania do wykonywania swojej pracy pedagogicznej;
 • oddziałują wychowawczo na uczniów, niezależnie od wykonywanej pracy dydaktycznej;
 • odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów podczas ich pobytu
  w szkole oraz podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych;
 • udzielają pomocy, wskazówek, porad w sytuacji niepowodzeń szkolnych;
 • starają się wzbudzać zaufanie, interesować się problemami młodzieży;
 • zauważają zainteresowania, pasje i talenty uczniowskie, wspierają rozwój uczniów;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, kreatywności, aktywności i samodzielności;
  wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • wychowują dzieci i młodzież w poczuciu przynależności regionalnej i narodowej;
 • reagują na wszelkie przejawy dyskryminacji, przemocy, nietolerancji i innych zachowań ryzykownych;
 • dbają o rozwój kulturalny młodych ludzi, zachęcają do czytelnictwa.

Rodzice:

 • wychowują swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami;
 • znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny;
 • wspierają nauczycieli w realizacji zamierzeń programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • wspierają swoje dzieci w rozwijaniu talentów i zainteresowań;
 • dbają o aktywne formy wypoczynku dla swoich dzieci;
 • dbają o prawidłowe, zdrowe odżywianie dzieci, promują zdrowy tryb życia;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • wspierają nauczycieli, pedagoga, psychologa w realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swoich dzieci.

Wychowawcy:

 • wspierają rodziców w procesie wychowania;
 • dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
 • wspierają samodzielność uczniów;
 • opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny;
 • wnioskują o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • podejmują działania w przypadkach stosowanej przemocy wobec dzieci i młodzieży;
 • współpracują z pedagogiem, psychologiem, sądem rodzinnym, policją, kuratorami;
 • koordynują działania wychowawcze i profilaktyczne w klasie;
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracują z rodzicami uczniów we wszystkich sprawach wychowawczych
  i profilaktycznych.

 Inni pracownicy szkoły

Swoją postawą powinni być wzorem zachowań dla uczniów, szczególnie w zakresie:

 • wywiązywania się z powierzonych obowiązków;
 • kultury osobistej;
 • zachowań prozdrowotnych.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W celu wspomagania rozwoju uczniów w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej oraz procesu wychowawczego szkoła zatrudnia następujących specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę i doradcę zawodowego.

Współpracują oni z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach kształcenia i wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej młodzieży. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły.
 2. Rodzice mają prawo do:
 3. określania i współdecydowania o celach i zadaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły;
 4. wyrażania swoich opinii w ankietach, opracowaniach i innych formach;
 5. uzyskania pomocy w sprawach wychowawczych od wychowawców, specjalistów i dyrektora;
 6. formułowania wniosków w sprawie wychowania na zebraniach klasowych i spotkaniach Rady Rodziców;
 7. decydowania o środkach finansowych gromadzonych przez rodziców.
 • Szkoła oczekuje, aby rodzice:
 • dbali o wszechstronny rozwój swojego dziecka, systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych ich dzieci;
 • współpracowali i uczestniczyli w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;
 • inspirowali dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;
 • wspierali wychowawcę, nauczycieli i dyrekcję szkoły w ich działaniach wychowawczo-dydaktycznych;
 • dbali o odpowiedni strój i wygląd swojego dziecka.

ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISU Z MONITORINGU DLA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Zapis z monitoringu wykorzystywany jest w następujących zdarzeniach:
 2. narażenia życia i zdrowia uczniów oraz pracowników szkoły;
 3. przywłaszczenia mienia szkoły, rzeczy osobistych uczniów, pracowników szkoły;
 4. niszczenia mienia szkoły, rzeczy osobistych uczniów, pracowników szkoły;
 5. stosowania przemocy fizycznej wobec uczniów, pracowników szkoły;
 6. posiadania niebezpiecznych przedmiotów (ostre narzędzia, noże, scyzoryki itp.), substancji i materiałów pirotechnicznych (np. petardy);
 7. posiadania, dystrybucji substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, leki, alkohol, tytoń oraz e-papierosy, itp.);
 8. identyfikacji osób trzecich, przebywających w budynku szkolnym;
 9. nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole.
 • Treści z zapisu monitoringu przedstawione są w obecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy, pedagoga, psychologa lub wychowawcy osobom będącym stronami konfliktu, wobec których występuje podejrzenie złamania regulaminu szkoły.
 • Zapis z monitoringu może być udostępniony osobom związanym z zarejestrowanym zdarzeniem, czyli uczniowi, rodzicom/opiekunom prawnym, nauczycielom, pracownikom szkoły, przedstawicielom organów ścigania.

Treści z zapisu monitoringu nie mogą być udostępniane osobom trzecim, niezwiązanym z danym zdarzeniem.

 1. TRADYCJE I OBYCZAJE SZKOLNE
 1. Obchodzenie świąt narodowych i rocznic związanych z życiem wybitnych Polaków lub poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym.
 2. Elementem ceremoniału szkolnego jest hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” oraz szkoły „Patronie nasz”, autorstwa ks. Hieronima Chomskiego. Jest to hymn szkół noszących imię Jana Pawła II. Hymny wykonywane są podczas ważnych uroczystości szkolnych. Rangę uroczystej pieśni pełni także „Hymn Sybiraków”.
 3. Uczniów w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. Dla dziewcząt jest to biała bluzka, granatowa, czarna, ciemna spódnica lub spodnie. Dla chłopców jest to biała koszula, granatowe lub czarne, ciemne spodnie albo ciemny garnitur.
 4. Ważnym uroczystościom szkolnym towarzyszy sztandar szkoły i (lub) flaga państwowa.
 5. Organizacja corocznych cyklicznych imprez, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły.
 6. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych jedno- i kilkudniowych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o dużym znaczeniu historycznym, kulturowym i geograficznym w regionie lub kraju, w tym związanych z życiem i działalnością Patrona Szkoły.
 1. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dokonuje zespół wychowawczy na koniec danego etapu edukacyjnego. Programy wychowawcze poszczególnych klas ewaluowane są pod koniec każdego roku szkolnego. Modyfikacje prowadzone są według potrzeb.

Formy ewaluacji:

 • roczne sprawozdania i wnioski wychowawców z realizacji założonych celów
 • roczne sprawozdania i wnioski z pracy pedagoga szkolnego, świetlicy, biblioteki, organizacji szkolnych
 • rozmowy, wywiady
 • obserwacje
 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

W wyniku realizacji powyższego programu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość refleksji nad swoim dotychczasowym życiem i prezentowanymi przez nich postawami wobec otaczającego ich świata. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im uporządkować swoje wartości oraz przygotować się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu.

Wskutek realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uczniowie udoskonalą swój system wartości, nauczą się właściwych postaw i zachowań społecznych które pozwolą im prawidłowo funkcjonować w środowisku rówieśników i dorosłych.

Rodzice uczniów bardziej zaangażują się w proces wychowania i działania profilaktyczne, dotyczące własnych dzieci oraz uświadomią sobie, że to przede wszystkim od nich oraz przekazanych przez nich wzorców osobowych oraz wartości moralnych zależy, w jaki sposób ich pociechy będą funkcjonowały w społeczeństwie w przyszłości.

Nauczyciele realizujący Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy podwyższą swoje kompetencje w dziedzinie wychowania oraz profilaktyki.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Za realizację zadań ujętych w programie wychowawczo-profilaktycznym odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.
 2. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny powstaje przy współpracy Rady Rodziców. Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki jest kompetencją Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie podlega monitorowaniu i ewaluacji.
Facebook
YouTube