Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
 • Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
 • Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

§ 1

Postanowienia ogólne dotyczące organizacji szkoły

 1. Procedura organizacji i bezpiecznych zajęć w szkole oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem (COVID-19), zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Wołczynie (zwane dalej jako „szkoła”), uczniów oraz rodziców  uczniów uczęszczających do szkoły.
 2. W szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, oraz możliwe są konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, a od 1 czerwca dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i liceum. Możliwe jest również organizowanie zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
 3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.
 5. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 6. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

I. Edukacja wczesnoszkolna

 1. Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do szkoły do podpisania oświadczenia oraz deklaracji (załącznik nr 1a i 1b do niniejszych Procedur). Odmowa podpisu oświadczenia i deklaracji jest równoznaczna z brakiem możliwości uczęszczania dziecka do szkoły.
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 3.  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W sali gimnastycznej mogą przebywać nie więcej niż dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 8. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 12. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 17. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru – oznakowany hol główny Budynku B, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 18. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 19. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 21. Szkoła uzgadnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 22. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych szkoła występuje o zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 23. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je wyznaczonym miejscu (pomieszczenie pielęgniarki szkolnej – budynek B) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

II. Konsultacje w szkole

 1. Dyrektor wraz z nauczycielami przygotowuje oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.
 2. Podczas konsultacji w grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2 osoby uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali.
 3. W miarę możliwości wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
 4. Nauczyciel prowadzący konsultacje wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 5. Nauczyciel w miarę możliwości dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 6. Zaleca się wietrzenie sal, w których organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 7. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 8. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 9. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 10. Ustala się  i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Jeżeli uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

III. Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. W miarę możliwości zaleca się używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
 4. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia powinny być regularnie wietrzone.
 5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu odizolowanie tej osoby w odrębnym pomieszczeniu. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 6. Obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 8. Pomiar temperatury ciała u uczniów możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 9. Kadra niezaangażowana w bezpośrednią pracę z uczniami uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinna ograniczyć kontakty z uczestnikami zajęć oraz kadrą prowadzącą te zajęcia.
 10. W celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć należy wcześniej ustalić liczbę uczestników tych zajęć.
 11. W przypadku zajęć grupowych ilość uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
 12. Szkoła dostosowuje wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
 13. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie ich preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 14. Obowiązuje regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 15. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o potrzebie unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Uczniowie dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.
 17. W przypadku:
  1. braku zgody rodzica/opiekuna,
  1. ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego,
  1. braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko,

szkoła kontynuuje pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

 1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kluczborku, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu uczniów lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

§ 3

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub ryzyka zakażenia koronawirusem w Zespole Szkół w Wołczynie

I. Procedura postępowania dotycząca pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów osoby takie powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w Kluczborku, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W miarę możliwości w zajęcia nie będą angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają ich do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Kluczborku i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

II. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców

 1. Jeżeli w szkole nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan chorobowy – zakażenie koronawirusem (COVID-19) (tj. m.in. podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia odolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów) oraz  dyrektora szkoły.
 2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na stosownym upoważnieniu.
 3. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest natychmiast odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie szkoły, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium – pomieszczenie nr 30 w Budynku A, gabinet pielęgniarki w budynku B, sala nr 3 w Budynku C) do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi – do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.
 4. Nauczyciel, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych. Nauczyciel zobligowany jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.
 5. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko oraz:
  1. klamki, blaty,
  1. zabawki
  1. przybory szkolne
  1. inne rzeczy, których mogło dotykać

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować ich powierzchnie

§ 4

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania.
 2. Rodzice dzieci oraz personel Szkoły jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym dokumentem oraz stosowania się do zawartych w nim zasad.
 3. Zasady organizacji opieki będą na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.