do dokumentu „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2020 r.

 1. Podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych dla nauczyciela jest 45 minut.
 2. Skróceniu do 30 minut  ulega czas pracy uczniów na zajęciach:
  • muzyki
  • plastyki
  • techniki
  • informatyki
  • religii
  • edukacji dla bezpieczeństwa
  • doradztwa zawodowego
  • wiedzy o społeczeństwie
  • wychowania fizycznego
  • wychowania do życia w rodzinie
  • z wychowawcą
  • specjalistyczne z pedagogiem, logopedą i psychologiem
 3. Skróceniu do 30 minut ulega również godzina  lekcyjna w edukacji wczesnoszkolnej oraz języka obcego i religii w klasach  I-III.
 4. Pozostałe 15 minut zajęć nauczyciel może wykorzystać na:
  • indywidualny kontakt z uczniem lub jego rodzicem
  • poprawę ocen przez uczniów
  • inne czynności związane z lekcją
Facebook
YouTube