do dokumentu  „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.11.2020 r.

Organizacja  konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły w czasie nauki zdalnej.

 1. Maturzyści oraz uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły.
 2. Konsultacje odbywają się tylko z przedmiotów egzaminacyjnych.
 3. Chęć wzięcia udziału w konsultacji uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z przedmiotu egzaminacyjnego za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w inny sposób.
 4. Podczas konsultacji w szkole obowiązują procedury postępowania zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. O planowanych konsultacjach nauczyciel powiadamia Wicedyrektora Zespołu Szkół ds. dydaktycznych, nie później niż w dniu poprzedzającym konsultacje.
 6. Nauczyciel umawia się indywidualnie lub grupowo na dany dzień i na daną godzinę.
 7. Konsultacje odbywają się po zajęciach lekcyjnych.
 8. W grupie na konsultacjach w sali może przebywać tylu uczniów, aby zajęty był co drugi stolik.
 9. Uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem głównym. Pozostałe wejścia pozostaną wyłączone z użytku.
 10. Szatnie szkolne w okresie konsultacji są wyłączone z użytku.
 11. Do obowiązków nauczyciela prowadzącego konsultacje należy:
  • Przypominanie  uczniom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
  • Organizacja konsultacji indywidualnych oraz grupowych z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik, zajęty co drugi stolik).
  • Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 12. Obowiązki ucznia:
  • Uczniowie uczestniczą w konsultacjach według harmonogramu przygotowanego przez nauczyciela.
  •  Jeżeli uczeń umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, jest proszony o zgłoszenie tego faktu odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 13. Każdorazowo po zajęciach sala jest dezynfekowana.
Facebook
YouTube
Instagram