GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC ZESPOŁU SZKÓŁ:

 • świetlica w budynku głównym: 7:00 – 14:30
 • świetlica przy sali gimnastycznej: 6:45 – 15:45


ŚWIETLICE OFERUJĄ NASZYM UCZNIOM:

 • możliwość przygotowywania się do zajęć, sprawdzianów,
 • korzystanie z materiałów ćwiczeniowych pomagających przygotować się do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych – testy, arkusze egzaminacyjne, informatory
 • projekcje filmów tematycznych z biologii, geografii, chemii, fizyki jako utrwalanie poznanego materiału,
 • projekcje filmów o tematyce przyrodniczej,
 • projekcje filmów z własnej filmoteki,
 • wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego do autuprezentacji,
 • możliwość wykorzystywania pomieszczeń świetlicy do przygotowywania uroczystości szkolnych – organizowanie prób,
 • organizowania spotkań klasowych – okazjonalnych,
 • spędzania wolnego czasu przed i po zajęciach,
 • korzystanie z kserokopiarki, internetu,
 • organizowania wystaw i ekspozycji własnej twórczości,
 • organizowania i przeprowadzania konkursów, np. „Przyjazna świetlica”
 • organizowanie zajęć związanych z realizacją programu „Trzymaj formę”: układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety, obliczanie BMI, diagramy klasowe, odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych, przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp., zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne;
 • organizowanie dni zdrowego jedzenia, wybranego produktu – owocu, warzywa, sałatki, soku itp.


STOŁÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

korzystanie z obiadów – obiad jednodaniowy – kosztuje 1,60 zł.

Obiady można wykupić na cały miesiąc u kierownika świetlicy bądź u intendentki. W przypadku, gdy uczeń nie może skorzystać z obiadów wcześniej wykupionych, uiszczona wpłata zostanie zaliczona na poczet obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem odliczenia nadpłaconej kwoty w następnym miesiącu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności ucznia ustnie lub telefonicznie (nr 77 407 21 80), poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście dzień wcześniej lub w danym dniu nieobecności do godziny 8:00.
Obiady wydawane są na dwóch długich przerwach o godz. 11:30 i 12:30. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod w/w numer.

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” można również ubiegać się o obiady refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie. Kryterium dochodowe warunkujące otrzymanie refundowanych posiłków wynosi 792,00 zł netto przypadające na jednego członka rodziny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS -u oraz kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy:
Elżbieta Głuszko – Poterałowicz