Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Zespole Szkół w Wołczynie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i nauczycieli szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 5. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§ 2 Uprawnieni do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 2. a) uczniowie Zespołu Szkól w Wołczynie wnoszący opłaty indywidualne,
 3. b) uczniowie Zespołu Szkół w Wołczynie, których obiady są refundowane przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty,
 4. c) nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Wołczynie

§ 3 Odpłatność za obiady

 1. Posiłki wydawane w stołówce Zespołu Szkół w Wołczynie są odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek.
 4. Nauczyciel i pracownik szkoły wnosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku oraz uwzględniając dodatkowo koszty przygotowania i utrzymania stołówki, w przeliczeniu na jeden posiłek
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Opłaty za obiady wnosi się u intendenta lub płatność przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 20 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 7. Przed dokonaniem wpłaty za obiady przelewem, proszę o sprawdzenie (telefonicznie lub przez dziecko u intendenta) prawidłowej kwoty należności (po uwzględnieniu zgłoszonych wcześniej odpisów). Nie można zaokrąglać bądź przelewać kwot w przybliżeniu – utrudnia to bardzo rozliczenie księgowe opłat za obiady.                                                                                                      

  Numer konta: 30 8876 0009 0000 4444 2000 0001 – w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko oraz miesiąc, za który jest robiona wpłata


 8. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołą.

 9. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w §3 pkt. 6 Regulaminu, uczeń lub pracownik zostanie wykreślony z listy żywionych.

§ 4 Zwroty za obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia (nauczyciela lub pracownika) wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona osobiście lub telefonicznie u kierownika świetlicy, w sekretariacie szkoły, u intendenta lub pisemnie poprzez dziennik Librus, najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. (Tel. 77 4 07 21 80) Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za korzystanie z posiłków w następnym miesiącu.
 1. Wychowawca (nauczyciel) organizujący wycieczkę lub imprezę musi ją zgłosić w w/w sposób – pkt.2 – na 2 dni wcześniej w celu odliczenia opłat za obiad.
 2. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 3. Należna kwota zwrotu stanowi iloczyn opłaty za jeden obiad i liczby dni nieobecności.
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia (nauczyciela, pracownika, wychowawcy, opiekuna wycieczki lub imprezy szkolnej) na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.
 6. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie kierownik świetlicy oraz intendent.

§ 5 Rezygnacja:

 1. Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki szkolnej do końca roku szkolnego.
 2. Informację o rezygnacji z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłosić wyłącznie kierownikowi świetlicy lub intendentowi, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki.
 3. Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki do dnia poinformowania o rezygnacji.

§ 6 Wydawanie posiłków

 1. Obiady są wydawane w godzinach od 11.25 do 13.40
 2. W stołówce jest wywieszony jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez intendenta szkoły.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i kalkulacji kosztów.

§ 7 Zasady zachowania w stołówce

 1. W miejscu wydawania posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 2. Podczas spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie (nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań).
 3. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków przed stołówką.
 4. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwają wyznaczeni przez kierownika świetlicy nauczyciele.
 7. Intendent może odmówić zapisu na obiady uczniom, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego spożywania posiłków.
 8. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie.

 

 karta zgłoszenia dziecka na obiady

Facebook
YouTube
Instagram