Procedury działania Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Wołczynie w okresie pandemii

Ze względu na zalecany okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). Ustala się następujące procedury dla czytelników: Biblioteka Szkolna jest otwarta wg harmonogramu konsultacji z…

Continue Reading

PROCEDURY ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W WOŁCZYNIE ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w…

Continue Reading

Zarządzenie dyrektora dotyczące organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół w Wołczynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZARZĄDZENIE DYREKTORA  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ,  ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE  ART. 30 B USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE.    Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącemu informację…

Continue Reading

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6. I. Określenie stanowiska urzędniczego        Specjalista do spraw kadr. II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: Niezbędne Wykształcenie wyższe. Minimum 3 miesięczny staż pracy w administracji samorządowej, w tym doświadczenie w zakresie kadr. Obywatelstwo…

Continue Reading

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie

STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie (tekst ujednolicony na dzień  28.11.2019 r.)    Rozdział 1 Informacje o szkole § 1. 1.       Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie. 2.       Siedziba Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie mieści się w Wołczynie, przy ul. Rzecznej 6. 3.       Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wołczynie.   § 2….

Continue Reading