Osoby zakwalifikowane do przyjęcia mają obowiązek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Wołczynie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu po kl. VIII.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w w/w terminie skutkować będzie nieprzyjęciem ucznia do szkoły.

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty wcześniej (np. w momencie składania wniosku) nie muszą tego robić ponownie.

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
Facebook
YouTube
Instagram