DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6.

I. Określenie stanowiska urzędniczego

       Specjalista do spraw kadr.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne
  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Minimum 3 miesięczny staż pracy w administracji samorządowej, w tym doświadczenie w zakresie kadr.
  3. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
  4. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.)
  5. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
  6. Znajomość obsługi komputera.
  7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
  8. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 2. Dodatkowe:
  1. Umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK), umiejętność posługiwania się Internetem.
  2. Znajomość i umiejętność obsługi programów kadrowych, Systemu Informacji Oświatowej;
  3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
  4. Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej.

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły.
 2. Przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy.
 3. Sporządzanie pisemnych decyzji dot. spraw kadrowych (umowy o pracę, angaże, decyzje, świadectwa pracy).
 4. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa.
 5. Sporządzanie sprawozdawczości – SIO, PFRON.
 6. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań.
 7. Przygotowywanie danych do arkusza organizacji zespołu.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 9. Sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 10. Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 11. Sporządzanie wykazu pracowników do listy płac.
 12. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 13. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS.
 14. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 15. Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 16. Sumiennie wykonywanie powierzonych czynności zgodnych z obowiązującymi przepisami i poleceniami dyrektora szkoły.
 17. Załatwianie interesantów kulturalnie, przestrzegać dyscypliny pracy i tajemnicy dotyczącej pracowników państwowych.
 18. Przełożony służbowy może zlecić wykonywanie innej pracy niż określona w niniejszym przydziale w ramach posiadanych kompetencji, wynikającej z organizacji pracy szkoły.

IV. Informacja o warunkach pracy.

 1. Praca administracyjno – biurowa.
 2. Obsługa urządzeń biurowych.
 3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy.
 4. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie raz w miesiącu.
 5. Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa zgodnie z zasadami określonymi art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ).
 6. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodwcy i jest określony w art. 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV)
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających: wykształcenie, staż pracy, w tym administracji samorządowej lub rządowej, nabyte kompetencje.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do naboru.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem. (stanowi załącznik do ogłoszenia – POBIERZ)

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie”, osobiście w siedzibie Zespołu Szkół w Wołczynie – budynek A, sekretariat – biuro nr 26 lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres Zespół Szkół w Wołczynie ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn, w terminie do 27 marca 2020 r. (w przypadku wysłania poczta liczy się data wpływu przesyłki do Zespołu Szkół w Wołczynie).
 2. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół w Wołczynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkołyhttp://zs.wolczyn.pl/sp oraz http://zs.wolczyn.pl/lo oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół w Wołczynie – budynek A.

Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn oraz na stronie internetowej Szkoły – http://zs.wolczyn.pl/sp oraz http://zs.wolczyn.pl/lo

VII. Uwagi

 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.       
 • Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie naboru.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z konkursem na pracownika niepedagogicznego w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn

 1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn, w imieniu którego działa Dyrektor
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:
  1. telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1,
  2. lub na adres poczty elektronicznej: iod@huczynski.pl
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury naboru -konkursu na stanowisko referenta ds. kadr w Zespole Szkół w Wołczynie oraz ew. nawiązania stosunku pracy, tj. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w związku z aplikowaniem w procedurze konkursowej (podstawy prawne: art.6 ust.1 lit. b i c RODO, art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 11 – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych kandydata:
  1. dane podstawowe: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  2. dane dot. wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  3. dane biometryczne (zdjęcie) oraz dane dotyczące zainteresowań – jeśli zostaną ujawnione przez kandydata w dostarczonych dokumentach – będą przetwarzane na podstawie zgody osoby na takie działanie, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby fizycznej).
  4. dane szczególnych kategorii – informacje z rejestrów karnych i dane dotyczące innych ukarań w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora.
 5. Dane osobowe kandydata nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów publicznych uprawnionych prawem do uzyskania takich danych.
 6. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane pozyskane w celu przeprowadzenia procedury naboru na pracownika oświatowego w jednostce będą przechowywane przez okres trwania procedury, a ich usunięcie nastąpi po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników naboru, z wyjątkiem danych kandydata przewidzianego do zatrudnienia.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługuje
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem.
 9.  Podanie przez kandydata danych, o których mowa w p. 4 a), b) i d) jest wymogiem ustawowym wynikającym ze wskazanych powyżej aktów prawnych. Jeżeli kandydat nie poda danych możemy odmówić zawarcia stosunku pracy. Niepodanie danych zawartych w p. 4 c) nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *